Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/036
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscach zamieszkania - przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2005/07/15
Data decyzji:
2005/08/04

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

2.      Rodzaj zadania: szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscach zamieszkania - przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.

 

3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 80 000,- zł.
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Proponowana kwota może ulec zmianie.

 

Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:

a)        w konkursie nie mogą brać udziału uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej, które mają podpisaną umowę z Gminą Miasto Szczecin na realizację ww. zadania,

b)        zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,

c)        prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

d)        zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

e)       posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem   konkursu (udokumentować),

f)         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent,

g)       szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

 

Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:

 

1)     odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),

2)      aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),

3)     zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),

4)     zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,

5)      pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

6)      pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,

7)      pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,

8)     sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).

 

5.      Termin realizacji zadania: sierpień – grudzień 2005 roku.

 

6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie do 15 lipca 2005 roku.

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, program szkolenia),     

c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, zawodników, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika), 

d) zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych, 

e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń). 

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych     z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2004 rok   3 199 000,- zł 

Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

 

 

2005 rok      517 000,- zł

Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

 

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego      w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, główny specjalista w Wydziale Sportu.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)     Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin 7000.00
Klub Sportów Walki "Wojownik" Szczecin 3000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 10000.00
Klub Sportowy Inwalidów "Start" 7000.00
Klub Sportowy "Warcpol" 4000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Iskierka" 40000.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 6000.00
Klub Tańca Sportowego "Kontra" 3000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/06/15, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:46:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:46:09 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/08/09 11:48:53 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/15 13:16:20 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/15 12:22:31 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/15 12:11:57 nowa pozycja