Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
05/2005
Nazwa zadania:
„Ćpanie sztuki” warsztaty artystyczne (teatr, muzyka, sztuki wizualne) dla młodzieży w ramach profilaktyki i walki z uzależnieniami od środków psychoaktywnych
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Realizacja zadania polega na wdrożeniu projektu warsztatów artystycznych pt.: „Ćpanie sztuki”
Termin składania:
2005/03/02
Data decyzji:
2005/04/20


PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania:
„Ćpanie sztuki” warsztaty artystyczne (teatr, muzyka, sztuki wizualne) dla młodzieży w ramach profilaktyki i walki z uzależnieniami od środków psychoaktywnych
2. Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Realizacja zadania polega na wdrożeniu projektu warsztatów artystycznych pt.: „Ćpanie sztuki”.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40.000,- zł.
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a) Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
b) Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
c) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
d) Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)
e) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa
pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami
5. Termin realizacji zadania: obejmuje okres jednego roku, tj. od 01.02.2005 – 31.12.2005
6. Termin składania ofert: do 2 marca 2005 roku
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków o których mowa w pkt. 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową i Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
b) zadanie winno mieć określoną liczbę uczestników z uwzględnieniem podziału na grupy odbiorców
c) zapewniać beneficjentom uczestnictwo w warsztatach pt. „Ćpanie sztuki”
d) trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, rozliczający zwróci szczególną uwagę na następujące kwestie:
- przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjętymi programami
realizowanie zadań merytorycznych,
- zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,
- prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań
merytorycznych,
- szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,
- planowane do osiągnięcia efekty, z podaniem wskaźników efektywności.
Oferent może złożyć:
- Jedną ofertę na wybrane zadanie
- Kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu
Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie do 60 dni od zapoznania się z nimi.
Odrzuceniu podlegają oferty
 Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu
 Niekompletne
 Złożone po terminie
 Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
 Złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie
 Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
 Zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji – adekwatne do przedmiotu oferty
 Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty
 Posiadanie przez oferenta bazy lokalowej, umożliwiającej organizację warsztatów artystycznych (teatr, muzyka, sztuki wizualne) - jej standard i wyposażenie, (tytuł prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), warunki sanitarne
 Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji
 Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę
 Kwalifikacje kadry realizującej zadanie potwierdzone przez uprawnione placówki
 Informacja o działalności edukacyjno – informacyjnej
 Informacja o współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanego zadania
 Zgodność z założeniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok


Dotacja nie może być udzielona na:
- Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym
związanych,
- Działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
- Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- Działalność polityczną i religijną.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2004 finansowanie na mocy umowy kontraktowej otrzymało:
Stowarzyszenie Teatr „Kana” w Szczecinie w kwocie: 50.000,-zł.
W roku 2003 finansowanie na mocy umowy kontraktowej otrzymało:
Stowarzyszenie Teatr „Kana”, w kwocie: 5.900,- zł.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Tatiana Duklas - telefon 4245 667,
e-mail.tduklas@um.szczecin.pl, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

UWAGA !
Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie – ostateczna wysokość będzie znana po zatwierdzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Teatr KANA 40000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/02/01, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:49:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:49:35 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/04/20 10:57:54 modyfikacja wartości