Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/058
Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR) oraz beneficjentów szczecińskich świetlic środowiskowych, połączonego z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem Akcja lato 2010."
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Termin składania:
2010/06/07
Data decyzji:
2010/06/18

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/058
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR) oraz beneficjentów szczecińskich świetlic środowiskowych, połączonego z profilaktyką uzależnień
od substancji psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem Akcja lato 2010”.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
m. in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży – beneficjentów zadania,
c) podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży – uczestników wypoczynku letniego,
d) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
e) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
f) zapewnienie opieki, posiłków, wypoczynku i rekreacji podczas wakacji dzieciom
i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, podopiecznych MOPR
i świetlic środowiskowych,
g) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 747 200,- zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji: Zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) a także z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 3 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
e) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do
15 września 2010 roku.
Wnioskodawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględniać:
a) liczbę uczestników, skierowanych na piśmie przez MOPR w Szczecinie,
b) zapewnienie beneficjentom uczestnictwa w wypoczynku letnim, w formie kolonii lub półkolonii oraz w ramach wypoczynku letniego udział w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno – oświatowych lub/i sportowo – rekreacyjnych.

Organizacje wnioskujące winny pracować na rzecz dzieci i młodzieży stale, tzn. przez cały rok, nie przewiduje się dofinansowania ofert organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności na rzecz dzieci i młodzieży poza okresem wypoczynku letniego.

Organizacja wypoczynku musi być zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kolonii i półkolonii,
b) transport,
c) materiały dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania,
d) wynagrodzenia wychowawców oraz ekspertów włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) precyzyjny opis warunków pobytu, tj.: bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno – oświatowym i sportowo – rekreacyjnym,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego;
dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert .
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Warunkiem rozparzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenia aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrywania.
Złożone w Konkursie oferty przekazane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
b) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

a także kryterium właściwym dla niniejszego konkursu:
g) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert
w formie Oświadczenia Woli w terminie do 60 dni od dnia podanego w pkt.
6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.

Wyniki konkursu publikowane są:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
c) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

W roku 2009 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w kwocie
101 700,- zł,
b) Klub Sportowy „Hutnik Eko – Tras” w kwocie 180 000,- zł,
c) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w kwocie 26 492,- zł,
d) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w kwocie
224 830,- zł,
e) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 68 000,- zł,
f) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin – Dąbie w kwocie 25 060,- zł,
g) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
w kwocie 20 000,- zł,
h) Polskie Stowarzyszenie Zapobiegania Narkomanii w kwocie 7 000,- zł,
i) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Bosko w kwocie 7 000,- zł,
j) Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem” w kwocie
10 000,- zł.

W bieżącym roku zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Kamila Trzebiatowska – telefon (91) 424 56 67 lub Pani Wioletta Perzyńska – telefon (91) 424 56 74, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna telefon (91) 424 51 14.


UWAGA!
Umowa z wybranym organizatorem wypoczynku letniego zostanie podpisana po dostarczeniu zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku wydanego przez Kuratora Oświaty. Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 13550.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 21000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 170965.00
Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy UNP: 32758 75040.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Szczecin Dąbie UNP: 32094 18240.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 82071.00
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 15860.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 66520.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Szczecin Dąbie UNP: 32093 18954.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Hutnik Szczecin" 169000.00
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie UNP: 32091 96000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/05/18, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:21:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:21:18 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/07/27 15:01:39 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:48:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/22 09:44:15 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/21 14:39:42 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/18 13:31:26 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/17 09:35:38 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 09:49:33 nowa pozycja