Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
06/2005
Nazwa zadania:
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Rodzaj zadania:
„Z wiatrem w żaglach” – program edukacji morskiej i żeglarskiej (precyzyjne określenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, ilość realizowanych świadczeń) - Zadanie dotyczy realizacji edukacji morskiej i żeglarskiej, w oparciu o założenia „Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży” wśród dzieci i młodzieży, uczęszczającej do szczecińskich szkół i placówek oświatowych, oświatowo -wychowawczych oraz zrzeszonej w szczecińskich organizacjach pozarządowych.
Termin składania:
2005/03/22
Data decyzji:
2005/03/31

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie działań dotyczących nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania:
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
2. Rodzaj zadania: „Z wiatrem w żaglach” – program edukacji morskiej i żeglarskiej (precyzyjne określenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, ilość realizowanych świadczeń) - Zadanie dotyczy realizacji edukacji morskiej i żeglarskiej, w oparciu o założenia „Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży” wśród dzieci i młodzieży, uczęszczającej do szczecińskich szkół i placówek oświatowych, oświatowo -wychowawczych oraz zrzeszonej w szczecińskich organizacjach pozarządowych.
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873), realizujących w ramach prowadzonej działalności statutowej, wychowanie morskie ze szczególnym uwzględnieniem popularyzację i rozwój żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest do: Opracowania w oparciu o cele i założenia „Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży” programu edukacyjnego na lata 2005 – 2007 uwzględniającego:
 cykliczną organizację międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji, dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o tematyce morskiej,
 organizację warsztatów z zakresu podstaw wiedzy o żeglarstwie i morzu „ABC Żeglarskie”,
 organizację sesji popularno-naukowych o tematyce morskiej, w tym gospodarce, geograficznym położeniem Szczecina, jego walorów krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
 współorganizację konkursu fotograficznego „Morskie oblicze Szczecina”,
 organizację konkursów tematycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych ( rysunek, fotografia, muzyka, piosenka, poezja ) promujących
 edukację morską i żeglarską, nawiązujących do prowadzonych przygotowań Gminy Miasta Szczecin, do finału imprezy „The Tall Ships’ Races 2007”,
 organizację międzyszkolnych działań i imprez promujących i wspomagających edukację morską i żeglarską,
 organizację dla uczestników programu we współpracy ze szczecińskimi klubami żeglarskimi: podstawowego szkolenia żeglarskiego teoria i praktyka, szkolenia dla zaawansowanych w formie rejsów, po jez. Dąbie, Zalewie Szczecińskim i Bałtyku.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
250 000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana - ostateczna kwota zostanie ustalona po przyjęciu Uchwały w sprawie budżetu Gmina Miasta Szczecin na 2005 rok.!!!
4. Zasady przyznawania dotacji ( inne niż opisane w ustawie ):
a/ dotację na realizację programu otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie uznana za najciekawszą, długofalową, pod kątem zasadności wykorzystania środków finansowych w niniejszym postępowaniu konkursowym, b/ zastrzega się wybór jednej oferty, c/ zamierza realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży mieszkańców Szczecina, d/ prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, e/ dysponuje odpowiednio wyszkoloną i przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, f/ posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, g/ oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
5. Termin realizacji zadania: kwiecień – grudzień 2005 rok
6. Termin składania ofert: do 22 marca 2005 roku
7. Termin, tryb i kryteria: (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, a/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z założeniami Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży, zawierająca precyzyjny opis planowanego działania i harmonogram realizacji, b/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, posiadana baza dydaktyczna, c/ efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość uczestników, koszty szkolenia żeglarskiego), d/ zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych, e/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń ).
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
2004 - 200.000,- zł. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
2003 - 200.000,- zł. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski

W konkursie mogą uczestniczyć wymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pokój 168, telefon 4245105,
www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Tomasz Zwoliński tel. 42 45 169

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski 250000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/03/31, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 12:34:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 12:34:46 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/07/21 08:57:58 modyfikacja wartości