Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/063
Nazwa zadania:
Rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych - podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu
Termin składania:
2010/07/13
Data decyzji:
2010/07/29

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/063

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2007, Nr 70, poz.473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
4. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1179/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

1. Nazwa zadania:
Rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych - podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu.
Celem zadania jest:
a) przeciwdziałanie nawrotom towarzyszącym uzależnieniu od substancji psychoaktywnych m.in. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
i udzielanie wsparcia psychospołecznego,
b) ograniczenie szkód: społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających
z uzależnienia, współuzależnienia i bezdomności,
c) korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz bezdomnych,
d) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez zaangażowanie osób zachowujących się dysfunkcyjnie w działalność kulturalno-oświatową
i społeczną na rzecz bezdomnych i ubogich oraz społeczności lokalnej,
e) rehabilitacja i integracja społeczna osób wykluczonych społecznie,
f) poprawa jakości życia beneficjentów zadania polegająca m.in. na wzbudzaniu
i pielęgnowaniu ich zainteresowań i pasji,
g) monitorowanie programu wychodzenia z bezdomności realizowanego na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych ilościowych
i jakościowych.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 40 000,- zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i pochodzi
ze środków w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym
za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 30.11.2010:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją,
d) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji na:
a) transport,
b) noclegi i wyżywienie,
c) materiały biurowe i dydaktyczne,
d) wynagrodzenia prelegentów, trenerów i innych prowadzących zajęcia,
e) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się oferent ubiega.
Oferta ponadto winna zawierać:
a) harmonogram i opis zaplanowanych działań oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
d) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie
do …… dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Złożone w Konkursie oferty przekazane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art.5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie 60 dni od dnia podanego w pkt 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.

Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o którym mowa w art.
3 ust.3:
2009 rok 19 260,00 zł Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
2009 rok 10 740,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem”
W roku 2010 zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 10000.00
Stowarzyszenie "FENIKS" 10000.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/06/23, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:20:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:20:37 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:28:51 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:47:55 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/07/30 08:58:33 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/23 13:43:55 nowa pozycja