Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/016
Nazwa zadania:
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomani
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2006/12/16
Data decyzji:
2007/01/24

                                                                        PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 

                                                                      ogłasza otwarty konkurs ofert na: 


            Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

            Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią, udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób: uzależnionych od
narkotyków, współuzależnionych oraz nadużywających i ich rodzin
b) ograniczenie ilości osób sięgających po narkotyki oraz uzależnionych od środków
psychoaktywnych
c) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania środków
psychoaktywnych

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: osoby nadużywające, eksperymentujące
z narkotykami, uzależnione i współuzależnione, w tym: dzieci i młodzież oraz ich rodziny.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 250 000,- zł. w pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485), art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego
b) dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki oraz na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony
c) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty ma prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną
d) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
f) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.
Placówki zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie
b) wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
c) współpracować z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Sądem Okręgowym, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ośrodkami terapii uzależnień i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemem uzależnienia od narkotyków oraz uzależnień krzyżowych
d) prowadzić w szczególności następujące formy pracy:
1. Działania psychologiczno-terapeutyczne:
a) procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących środki psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami
b) pomoc psychologiczna i prawna
c) krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą
d) grupy wsparcia dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania środków psychoaktywnych przez członka rodziny
e) pomoc postrehabilitacyjna dla neofitów
f) terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych
g) terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/ i uzależnionych od środków psychoaktywnych
h) systemowa terapia rodzin
i) inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej w Gminie Szczecin

2. Działania informacyjne, obejmujące:
a) prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które
zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym
b) w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków
c) współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów narkomanii oraz metod jej przeciwdziałania

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:
a) utrzymanie lokalu
b) materiały biurowe i dydaktyczne
c) wynagrodzenia pracowników placówek w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
d) wynagrodzenia superwizorów terapeutów uzależnień
e) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają
f) bieżące naprawy i konserwacje lokalu
g) uczestnictwo w: szkoleniach, konferencjach, warsztatach, treningach in. formach podnoszących kwalifikacji terapeutów.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania
5. Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych)
6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego zadania dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1. opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty
2. krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacje
o kwalifikacjach kadry oraz superwizorów.

Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
5. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem
6. Położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego
7. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.

W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. finansowanie na mocy umów
i otwartego konkursu ofert otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w kwocie: 75 000,- zł.
- Stowarzyszenie „Monar”, w kwocie: 75 000,- zł.
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, w kwocie: 15 000,- zł.
- Stowarzyszenie „Erka”, w kwocie: 15 000,- zł.
- Stowarzyszenie „Polites”, w kwocie: 20 000,- zł.

W bieżącym roku zadanie realizowane jest przez następujących wykonawców:
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w kwocie: 134 970,- zł.
- Stowarzyszenie „Monar”, w kwocie: 85 000,- zł.
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, w kwocie: 10 000,- zł.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. 91 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie MONAR 110000.00
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół "Powrót z U" 130000.00
Dom Kultury "Klub Skolwin" 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:04:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:04:05 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/01/24 11:31:26 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:55:22 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:21:53 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 13:54:27 nowa pozycja