Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/005
Nazwa zadania:
Interaktywna Mapa Rowerowa Szczecina
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu organizacji systemu komunikacji miejskiej polegało będzie na stworzeniu kompletnej internetowej bazy turystycznej i rowerowej Szczecina ułatwiającej komunikację rowerową w Szczecinie dla turystów zagranicznych, krajowych i mieszkańców Szczecina.
Termin składania:
2008/12/19
Data decyzji:
2008/12/24


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto
Szczecin z zakresu „Stworzenie Interaktywnej Mapy Rowerowej Szczecina ”Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego
zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),
Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu
współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008


1. Nazwa zadania:
Interaktywna Mapa Rowerowa Szczecina
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.


2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu organizacji systemu komunikacji miejskiej polegało będzie
na stworzeniu kompletnej internetowej bazy turystycznej i rowerowej Szczecina
ułatwiającej komunikację rowerową w Szczecinie dla turystów zagranicznych, krajowych
i mieszkańców Szczecina. Program ten nie tylko ułatwi komunikacje rowerową
w Szczecinie, ale także propagował będzie zdrowy styl życia, promował będzie walory
turystyczne Szczecina, a przede wszystkim walory dostępności Miasta dla rowerzystów (drogi rowerowe, parkingi rowerowe).


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację tego zadania w roku 2009 wyniesie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na re-alizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budże-tu Miasta Szczecin na 2009 rok przez Radę Miasta Szczecin.
Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 2 stycznia 2009 r. do dnia
30 września 2009 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.


6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność
Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, na obowiązującym formularzu BOP-10. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą
rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia
Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
Do tej pory nie realizowano zadań publicznych tego rodzaju


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (091) 424 51 09 lub (091) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Alicja Grochocka Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – (091) 42 45 454Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/29, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:10:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:10:25 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:18:21 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/20 10:07:10 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/09 10:16:53 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/11/19 09:58:56 nowa pozycja