Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/031
Nazwa zadania:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kadry pracującej z dziećmi dotkniętymi Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD - skrót ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorder) oraz ich rodzin.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania i uzaleznienia od alkoholu
Termin składania:
2008/03/05
Data decyzji:
2008/03/13


Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/031

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na


realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 07.70.473 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kadry pracującej z dziećmi dotkniętymi Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD – skrót ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorder) oraz ich rodzin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania
i uzależnienia od alkoholu.
Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy kadry pracującej na rzecz dzieci dotkniętych FASD, ich rodzin oraz społeczności lokalnej,
b) popularyzacja na terenie Szczecina założeń Programu FAS-tryga,
c) rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin,
d) kontynuacja realizacji na terenie gminy kampanii społecznej pt. „Ciąża bez alkoholu”.
Bezpośrednimi adresatami zadania są uczestnicy cyklu szkoleń realizowanych w ramach programu pt. FAS-tryga. Pośrednimi odbiorcami dzieci dotknięte FAS i ich rodziny.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2008:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną doprecyzowane
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na:
a) honoraria dla szkoleniowców,
b) materiały biurowe,
c) materiały dydaktyczne,
d) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego.
Dodatkowo zakres oferty powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) harmonogram i opis zaplanowanych działań oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
a) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.


6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji
lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem.
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazane zostaną do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie skierowane pod obrady Komisji Opiniującej, która zbierze się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakresu programowego oferty,
d) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia rezultatów i wskaźników efektywności,
e) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych,
i innym podmiotom.

W roku 2007 i 2008 zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl -Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" 33000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/02/04, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:46:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:46:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/03/14 10:18:30 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/02/04 12:49:10 nowa pozycja