Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75746920

Aktualna strona: 356869

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/WE-A/2011/015
Nazwa zadania:Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania prowadzące do ograniczającej skali przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne oraz wspieranie osób doświadczających przemocy.
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania ofert:2010/12/21

Część A BOP/WE-A/2011/015
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym .


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania prowadzące do ograniczające skali przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne oraz wspieranie osób doświadczających przemocy.
2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania w roku 2011 wyniesie
200 000 zł. ( dwieście tysięcy złotych)
Niniejsza kwota ustalona została na podstawie projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2011.
W przypadku uchwalenia budżetu Miasta na ten rok, w innej wysokości na to zadanie , kwota przyznanej dotacji może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2011 do 31.12.2011 przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły.

6. Warunki realizacji zadania
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o ile proponowane zadanie mieści się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją,
d) Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo częściowego skorzystania z ofert zgłoszonych przez oferentów oraz podziału środków przewidzianych na realizację tego zadania pomiędzy kilku oferentów,
e) złożenie oferty na realizację zadania, uznanego za odpowiadające potrzebom, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o która występuje oferent.


W ramach realizacji tego zadania przewiduje się wyłonienie wykonawców dla :

świadczenia usług z zakresu poradnictwa prawnego, informowania o uprawnieniach
i możliwościach pomocowych na terenie Szczecina , motywowania do wdrażanie zmiany jakości
i stylu życia poprzez podjęcie terapii, świadczenie usług mediacyjnych w przypadkach konfliktów rodzinnych na zlecenie MOPR, udzielenia doraźnego wsparcia psychologicznego, prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób doświadczających przemocy , prowadzenie poradnictwa rodzinnego szczególnie w zakresie metod wychowawczych bez użycia przemocy oraz działań edukacyjnych, wzmacniających opiekuńcze i wychowawcze kompetencje rodziców w rodzinach zagrożonych im doświadczających przemocy.


Podmioty zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i w ramach zdeklarowanych możliwości udzielać wsparcia i poradnictwa osobom skierowanym z MOPR.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność oraz realizowane w 2011 r. programy.
Do obowiązków podmiotów realizujących to zadanie należeć będzie także prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy i wsparcia, umożliwiającej jej identyfikację, i zakres udzielonej pomocy.


Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dodatkowo powinien zawierać:

- informacje o kwalifikacjach kadry realizującej deklarowane zadania, w tym kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki uzależnień.
- informację o dostępności oferowanych usług – ( miejsce i czas ich świadczenia )

Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.

7. Termin składania ofert:
Oferty opatrzone numerem Konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 21 grudnia 2010  dnia. Oferty które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

Uwaga ! Niekompletne oferty zostaną odrzucone.

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy wraz z propozycją wysokości dotacji na dofinansowanie zadania.


9. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględniającym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

oraz dodatkowo

7) zgodnością oferty z potrzebami systemu przeciwdziałania przemocy w Szczecinie

10. Termin dokonania wyboru ofert .
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.


11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2010 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

w roku 2009:
30 000,-zł -
20 000,- zł
40 000,- zł
80 000,- zł
30 000,- zł

w roku 2010:
30 000, zł
30 000, zł
20 000,- zł
50 000,- zł
80 000,- zł
40 000,- zł

13. Informacje dodatkowe.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osoba uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest :

Pani Joanna Kunstman – WZiPS telefon 091 42 45 673

Pani Wioletta Engel-Araźna - BOP telefon 091 42 45 114


 


Data decyzji:2011/01/13

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych   15000.00  
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej   30000.00  
Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY"   15000.00  
Katolicke Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA   20000.00  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   80000.00  
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów   20000.00  
Szczeciński Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel   3000.00  
Fundacja "MAM DOM"   17000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin