Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/002
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
Termin składania:
2006/12/11
Data decyzji:
2007/01/22

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 
2.      Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;
-         złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
-         proponowane zadanie musi się mieścić w zakresie statutowej działalności oferenta;
-         oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 25% całkowitych kosztów zadania;
-         rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
c)      miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin;
d)      uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecina;
e)      otwarty charakter form realizacji zadania, a zwłaszcza bezpłatny udział przedsiębiorców we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (doradztwo, pośrednictwo gospodarcze, seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.);
f)        współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej związanymi z integracją gospodarczą Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza istnienie w strukturach organizacji przedstawicielstwa europejskich sieci gospodarczych;
g)      prowadzenie stałego punktu informacyjnego i doradztwa dla przedsiębiorców;
h)      posiadana baza lokalowa do przeprowadzania form informacyjno – szkoleniowych dla ilości uczestników większej niż 100 osób wraz z odpowiednim zapleczem technicznym;
i)        wykwalifikowana kadra;
j)        wydatki poniesione przez oferenta na wsparcie realizacji zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane;
k)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      zgodność oferty z zadaniem konkursu;
b)      możliwość realizacji zadania przez oferenta – spełnienie przez oferenta warunków konkursu;
c)      wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z warunkami zadania;
d)      wycena oferty, w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe oferenta;
e)      dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta, a zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Miastem Szczecin;
f)        ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2005 rok      50.000,00 zł     Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
2006 rok      50.000,00 zł      Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wi Krajowej 1, pokój 168, tel. 91 424 51 05,
e-mail: bop@um.szczecin.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin:
www.szczecin.pl/bop/ .
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są:
1)      Stefan Karbownik – tel/fax 91 424 596, Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Szczecin;
2)      Bartosz Raszkowski – tel/fax 91 424 596, Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Szczecin;
3)      Elżbieta Maćkowiak – tel. 91 424 595, Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Szczecin.
e-mail: wdgip@um.szczecin.pl .zór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urząd Miasta Szczecin, Plac Armi
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2006/11/10, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 07:58:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 07:58:20 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/01/23 14:03:41 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/11/10 10:44:03 nowa pozycja