Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2008/013
Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2008/02/22
Data decyzji:
2008/03/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) .
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania*.

2. Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
65.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od kwietnia 2008 roku do grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
- zgodność proponowanego zadania z zapisami Strategii Rozwoju Miasta- Polityką wspierania rozwoju turystyki dla Miasta Szczecina
- możliwości organizacyjne oferenta ( zasoby kadrowe, możliwości techniczne)
- zasięg zadania –charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny
- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym wielkość środków własnych oferenta na realizację zadania
- rzetelność i terminowość składanych sprawozdań z realizacji zadania jeżeli dany oferent realizował zadanie wcześniej

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok nie realizowano zadań konkursowych
2007 rok Nazwa realizatora zadania:
Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking” 2.000,- zł
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 2.000,- zł
Fundacja Flis Odrzański 11.000,- zł
Forum Turystyki Regionów 3.720,- zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie
informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu
Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337J, telefon (91) 424 51 09,
www.szczecin.pl/bop/, e –mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Małgorzata Borzuchowska - Kierownik Referatu d.s.Turystyki WSiT telefon ( 91 ) 42 45 843Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
0Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze9000.000Forum Turystyki Regionów22000.000Fundacja Flis Odrzański5000.000Uczniowski Klub Sportowy Trójka przy Gimnazjum 332000.000Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Zachodniopomorski4900.000Międzyszkolny lub Sportowy WIKING14546.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/01/28, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/04/03 13:14:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/04/03 13:14:51 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/03/13 10:17:42 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/28 14:26:54 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/01/23 12:33:33 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/01/23 12:30:23 nowa pozycja