Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2008/013
Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2008/02/22
Data decyzji:
2008/03/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) .
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania*.

2. Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
65.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od kwietnia 2008 roku do grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
- zgodność proponowanego zadania z zapisami Strategii Rozwoju Miasta- Polityką wspierania rozwoju turystyki dla Miasta Szczecina
- możliwości organizacyjne oferenta ( zasoby kadrowe, możliwości techniczne)
- zasięg zadania –charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny
- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym wielkość środków własnych oferenta na realizację zadania
- rzetelność i terminowość składanych sprawozdań z realizacji zadania jeżeli dany oferent realizował zadanie wcześniej

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok nie realizowano zadań konkursowych
2007 rok Nazwa realizatora zadania:
Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking” 2.000,- zł
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 2.000,- zł
Fundacja Flis Odrzański 11.000,- zł
Forum Turystyki Regionów 3.720,- zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie
informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu
Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337J, telefon (91) 424 51 09,
www.szczecin.pl/bop/, e –mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Małgorzata Borzuchowska - Kierownik Referatu d.s.Turystyki WSiT telefon ( 91 ) 42 45 843Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 9000.00
Forum Turystyki Regionów 22000.00
Fundacja Flis Odrzański 5000.00
Uczniowski Klub Sportowy Trójka przy Gimnazjum 33 2000.00
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Zachodniopomorski 4900.00
Międzyszkolny lub Sportowy WIKING 14546.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/01/28, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/04/03 13:14:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/04/03 13:14:51 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/03/13 10:17:42 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/28 14:26:54 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/01/23 12:33:33 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/01/23 12:30:23 nowa pozycja