Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
08/2004
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie–przygotowanie do udziału w imprezach sportowych w kraju i za granicą
Termin składania:
2004/12/03
Data decyzji:
2004/12/13

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

og³asza otwarty konkurs ofert na:

 

Realizacjadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.      Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

2.      Rodzaj zadania:

Prowadzenie szkolenia dzieci i m³odzie¿y w triathlonie – przygotowanie do udzia³u w imprezach sportowych w kraju i za granic¹.

 

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 3.500 z³.
(s³ownie: trzy tysi¹ce piet z³otych 00/100).

Kwota dotacji nie mo¿e przekroczy0% ca³kowitego kosztu zadania.

 

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poni¿szymi kryteriami:

a/  zamierzaj¹ realizowaadanie adresowane do grup dzieci i m³odzie¿y mieszka Szczecina,

b/   prowadz¹ dzia³alnoœtatutow¹ w dziedzinie objj konkursem,

c/   dysponuj¹ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania,

d/ posiadaj¹ doœwiadczenie niezbe do realizacji zadania bcego przedmiotem konkursu,

 

5. Termin realizacji zadania:  grudzie04 rok.

 

6. Termin sk³adania ofert: do 3 grudnia 2004 roku.

 

7. Termin, tryb i kryteria (inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu                 wyboru oferty:

a/ merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹  miasta w zakresie kultury fizycznej

b/ mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofert kwalifikacje, uprawnienia i doœwiadczenie realizatorosi¹gnia, udzia³ we wspwodnictwie )                                                                   

c/ ocena kalkulacji kosztealizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

(planowana iloœrup, zawodnikkoszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika)                  

d/ zakres finansowania zadania z innych Ÿr  ni¿ bud¿et Miasta w tym wielkoœrodk³asnych    

e/ dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, opinie i rekomendacje,                                           

f/ dotychczasowa wspaca – wiarygodnoœ(rzetelnoœ terminowoœozlicze                                

 

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych     z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowych, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2004     3.500,-z³.                    Klub Sportowy „Biuro PodrAS”

                                                                                           ( nazwa realizatora zadania )

 

 

W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego      w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Tomasz Zwoli – telefon 424 55 39, Wydzia³ Oœwiaty i Kultury Fizycznej.

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)      Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy          o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" 3500.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/03, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2005/03/24 14:29:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2005/03/24 14:29:31 modyfikacja wartości