Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/062
Nazwa zadania:
Zadanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym powojennej historii Polski) będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów wydawniczych: książkowych, muzycznych, multimedialnych itp.
Rodzaj zadania:
Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin i dziedzictwa narodowego.
Termin składania:
2010/06/17
Data decyzji:
2010/07/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
ze zm.).
Uchwały Nr XLII/1076/2009 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na rok 2010.

1. Nazwa zadania:
Zadanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym powojennej historii Polski) będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów wydawniczych: książkowych, muzycznych, multimedialnych itp.
Realizacja projektów odbędzie się w Szczecinie.
Preferowane będą oferty wspierające starania miasta o tytuł Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016.

2. Rodzaj zadania:
Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin i dziedzictwa narodowego.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1076/2009 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na rok 2010, Zarządzeniem Nr 83/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta
i układu wykonawczego na 2010 rok, Zarządzeniem Nr 114/10 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta i układu wykonawczego
na 2010 rok, oraz Zarządzeniem Nr 233/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
28 maja 2010 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta i układu wykonawczego na 2010 rok maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 150 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) do podziału.
Za wkład własny podmiotu składającego ofertę, przyjmuje się wyłącznie środki finansowe już uzyskane, a nie planowane do pozyskania na realizację projektu.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
b) podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązującym formularzu
BOP – 10 oraz BOP - 11, wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych
w ofercie (w szczególności umów partnerskich lub oświadczeń partnera w przypadku wskazania ich w ofercie) i niniejszym ogłoszeniu,
c) oferta składana w procedurze otwartego konkursu ofert nie może zawierać niewypełnionych pól i rubryk,
d) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub wielu podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
e) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie musi być zachowany wymóg, o którym mowa w pkt 4, lit. g) oraz pkt 5, lit. e) niniejszego ogłoszenia,
f) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z celami zawartymi w aktualnym statucie dołączonym do oferty,
g) podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu,
h) uzyskanie dofinansowania realizacji projektu warunkuje rozliczenie przez podmiot poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu
do otwartego konkursu ofert,
i) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
j) podmiot starający się o dofinansowanie projektu w trybie otwartego konkursu ofert zobowiązany jest prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z zasięgiem terytorialnym działania organu publicznego ogłaszającego konkurs,
k) podmiot składający wniosek zobowiązany jest uwzględnić, w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, wydatki związane z promocją projektu wraz
z wykorzystaniem znaków Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Szczecin oraz logo Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016,
l) jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę z propozycją realizacji projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wyłonione podmioty mogą realizować projekty prowadzące do wykonania zadania Gminy Miasto Szczecin w okresie nie dłuższym niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) formą dofinansowania projektu będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy
z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić
nie więcej niż 20 % otrzymanej dotacji,
f) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- remonty budynków,
- zadania i zakupy inwestycyjne, chyba że istnieje społeczne uzasadnienie takiego wykorzystania środków (w szczególności na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, a także ratownictwem i ochroną ludności),
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- wszelkie wynagrodzenia związane z koordynacją, organizacją itp. projektu,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
-wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
- odsetki od zadłużenia,
- darowizny na rzecz innych osób,
g) podmiot, który otrzyma dofinansowanie realizacji projektu nie może podejmować działań, wynikiem których będzie otrzymanie pomocy finansowej z budżetu miasta na cel będący przedmiotem lub częścią przedmiotu już zawartej umowy (zlecenia) z Gminą Miasto Szczecin,
h) podmiot, który otrzyma dotację na realizację projektu zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie,
i) w przypadku gdy realizowany projekt w całości lub w części jest imprezą masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr 62, poz. 504), organizator imprezy odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa imprezy
i zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zapisami w/w ustawy,
j) zakupy środków trwałych powyżej 1.000 zł powinny być potwierdzone i uzasadnione przeprowadzeniem badania rynku.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązującym formularzu BOP – 10 oraz BOP - 11, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu
i numerem konkursu, w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu
do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, gdzie sprawdzane są pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty pod względem merytorycznym i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje ostatecznego wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym
w konkursie umowę na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane są niezwłocznie przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot przedstawiający ofertę, (w tym baza lokalowa, zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu),
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, (spójność kalkulacji kosztów
z harmonogramem działań),
3) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego,
4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
5) planowany przez podmiot wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

2009 rok nie realizowano tego typu zadania publicznego,

2010 rok nie realizowano tego typu zadania publicznego.

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni
od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335N, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami z ramienia Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków jest Pani Małgorzata Łogisz – telefon 424 50 83.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Iwona Dubiel – telefon (091) 424-51-09.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Balet 18000.00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 10000.00
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki 15000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 11000.00
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 8000.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 9000.00
Stowarzyszenie Klub Storrady 5000.00
Stowarzyszenie Archiwum Solidarności 16000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Klubu Studenckiego PINOKIO 11000.00
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych 12000.00
Pomorskie Towarzystwo Historyczne 10000.00
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 25000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2010/05/27, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/01/11 11:06:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/01/11 11:06:24 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/11/15 13:19:38 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/07/22 13:12:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/07/02 11:42:16 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/05/27 15:01:54 nowa pozycja