Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2011/064
Nazwa zadania:
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych pod hasłem „Młodzi – Młodym”.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Termin składania:
2011/09/12
Data decyzji:
2011/10/06

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania.
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych pod hasłem „Młodzi – Młodym”.

2. Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Celem zadania jest:
1) wpieranie i rozwój aktywności rówieśniczej, liderów młodzieżowych i wolontariatu,
2) realizacja programów wspierających samorządy uczniowskie, grupy liderskie, samorządy młodzieżowe,
3) angażowanie młodych ludzi w przygotowanie przedsięwzięć profilaktycznych dla ich rówieśników, np.: zawody sportowe, spektakle teatralne, happeningi i in.,
4) aktywna współpraca z młodymi ludźmi, którzy są zaangażowani w pracę na rzecz swoich rówieśników,
5) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
6) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
7) promowanie nowatorskich metod (programów) odnoszących się do ograniczenia konsumpcji
i nadużywania alkoholu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 148 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154, tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego oraz pochodzącego z innych źródeł może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.

4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 roku.

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektów niezbędnych do prowadzenia zadania,
d) zakup wyposażenia koniecznego do realizacji zaplanowanych aktywności,
e) materiały dydaktyczne i biurowe.

Ponadto oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
g) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
h) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
i) liczbę uczestników objętych zadaniem,
j) informację nt. sposobu rekrutacji uczestników.
7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert tj. do dnia 12.09.2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11).

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną – mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione,
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne,
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy
i pracy społecznej członków,
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu, takimi jak:
7) wartość społeczna zadania,
8) liczba uczestników objętych działaniami,
9) przewidywane do osiągnięcia rezultaty.

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.
11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010 rok:

10 900,00 zł – Fundacja „Akademia Edukacyjna”
13 280,00 zł – Winda Kreatywnych
10 000,00 zł – Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” Szczecin – Skolwin

2011 rok:

Zadanie nie było realizowane.

13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu
06.09. 2011 roku w sali 335OP o godz. 11.00

Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:

Pani Wioletta Engel – Araźna – telefon 91 424 51 14 – Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

oraz

Pani Wioletta Perzyńska i Pani Kamila Trzebiatowska – telefon 91 424 56 74 – Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
OKS Hutnik Szczecin 26602.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 16000.00
Stowarzyszenie Ulice Basketu 10000.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 22000.00
Klub Sportowy WISKORD Szczecin 9300.00
Katolicke Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA 6540.00
OKS "ŚWIT" Szczecin Skolwin 17693.00
UKS "Trójka" przy Gimnazjum Nr 33 12000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 7865.00
Stowarzyszenie Inspiracje Mlodych 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/08/22, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 09:58:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 09:58:20 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/09/24 11:49:45 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 11:37:33 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/10/06 14:23:00 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/08/22 13:37:46 nowa pozycja