Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/028
Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2011 (realizowanych przez większą część roku,
Termin składania:
2011/02/01
Data decyzji:
2011/02/28

BOP/ID/2011/028

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert, którego celem jest wyłonienie ofert oraz zlecenie uprawnionym podmiotom realizację zadania publicznego
Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
ze zm.),
Uchwały Nr LII/1362/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
Projekt Nr 333/10 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok.

1. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2011 (realizowanych przez większą część roku,
tzw. „projekty całoroczne”). Realizacja projektów odbędzie się w Szczecinie.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Projektem Nr 333 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok, maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 900 000,- zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych, 00/100) do podziału.
Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będzie znana po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2011.
Za wkład własny podmiotu składającego ofertę przyjmuje się wyłącznie faktycznie posiadane środki finansowe, a nie planowane przez podmiot do pozyskania
na realizację projektu.

3. Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 11
ust. 3 w/w ustawy i statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu
do oferty).
b) podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązującym formularzu
BOP – 10 oraz BOP – 11, wraz z kompletem wymaganych załączników wskazanych
w ofercie i niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”). Oferty wypełnione nieczytelnie, zawierające niewypełnione pola lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty,
c) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub wielu podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
d) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu albo wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert,
e) proponowany projekt musi mieścić się w aktualnym zakresie działalności statutowej podmiotu i zaliczać się do sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa (tytuł) projektu (zadania) zgłaszanego do realizacji powinna być możliwie krótka, charakterystyczna, odnosząca się do istoty projektu (zadania) i nie może być tożsama z nazwą konkursu,
f) podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu, przy czym wnioskowana kwota dotacji powinna być wyższa niż 10 000 zł,
g) uzyskanie dofinansowania realizacji projektu warunkuje rozliczenie przez podmiot poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu
do otwartego konkursu ofert. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę terminowość, rzetelność i ocena sprawozdań z wcześniej zawartych umów,
h) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
i) podmiot starający się o dofinansowanie projektu w trybie otwartego konkursu ofert musi prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z zasięgiem terytorialnym działania organu publicznego ogłaszającego konkurs,
j) podmiot składający wniosek w trybie otwartego konkursu ofert zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, wydatki związane z promocją projektu, które mają stanowić 10 % otrzymanej dotacji. Plan promocji projektu musi zawierać wykorzystanie znaków Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Szczecin,
k) szczegółowy opis zadania musi być spójny z kosztorysem oferty tzn., że musi istnieć logiczna spójność pomiędzy opisywanymi działaniami, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji zadania, a poszczególnymi kosztami znajdującymi się w kosztorysie oferty,
l) w harmonogramie planowanych działań należy opisać w kolejności (w następstwie czasowym) działania, jakie podmiot zamierza podjąć przy realizacji zadania z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia (należy użyć miar adekwatnych dla danego projektu),
m) dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest dołączenie aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców). Podział poszczególnych celów na działalność nieodpłatną i odpłatną zawiera statut lub inny akt wewnętrzny, przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności,
n) pobieranie opłat od adresatów zadania jest uzależnione od deklaracji złożonej w pkt. 12
i 13 części I oferty oraz musi być zgodne z zapisami statutowymi o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności odpłatnej lub nieodpłatnej. Tym samym podmiot określa czy zadanie będzie wykonywane w ramach w/w działalności,
o) kosztorysy zawierające błędy rachunkowe oraz nie wypełnione rubryki odnoszące się do ilości jednostek, kosztu jednostkowego i rodzaju miary, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. Środki finansowe uzyskane przez podmioty od sponsorów, środki prywatne lub publiczne powinny być uwzględnione
w ramach środków własnych. W ofercie w tabeli „źródła finansowania” należy uwzględnić wyłącznie środki finansowe.
p) pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe) jest wkładem dodatkowym branym pod uwagę przy ocenie oferty (kryterium konkursowe) i nie może być uwzględniany w kosztorysie (należy go wpisać
w pkt. 3 części IV oferty). Za wkład niefinansowy uważa się wniesienie określonych składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego, np. koszt wykorzystania pomieszczeń, lokali, prywatnego samochodu, wyposażenie i materiały, dobrowolna praca (wolontariat).
q) w ofercie w pkt. 3 części V oferty należy krótko opisać rodzaj, skalę i wartość zadań podobnego rodzaju zrealizowanych w ciągu dwóch ostatnich lat,
r) podmiot może złożyć tylko jedną ofertę z propozycją realizacji projektu.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Wyłonione podmioty mogą realizować projekty prowadzące do wykonania zadania Gminy Miasto Szczecin w okresie nie dłuższym niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r., oznacza to, że termin realizacji zadania wskazany przez podmiot w ofercie może być krótszy niż wyżej wymieniony ale nie dłuższy.
a) formą dofinansowania projektu będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 151
ust. 2, art. 221 ust. 3, art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 ze zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy
z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić nie więcej niż 10 % otrzymanej dotacji,
f) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- remonty budynków,
- zakupy inwestycyjne,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- wszelkie wynagrodzenia związane z koordynacją, organizacją itp. projektu,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, oraz pokrycie kosztów utrzymania biura wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
-wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
- odsetki od zadłużenia,
- darowizny na rzecz innych osób,
- działalność gospodarczą podmiotów,
- wydatki nieuwzględnione w ofercie, zaktualizowanym kosztorysie lub aneksie do umowy.
g) podmiot, który otrzyma dofinansowanie realizacji projektu nie może podejmować działań, wynikiem których będzie otrzymanie pomocy finansowej z budżetu miasta na cel będący przedmiotem lub częścią przedmiotu już zawartej umowy (zlecenia) z Gminą Miasto Szczecin,
h) podmiot, który otrzyma dotację na realizację projektu zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie,
i) w przypadku gdy realizowany projekt w całości lub w części jest imprezą masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm.), organizator imprezy odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa imprezy i zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zapisami w/w ustawy,
j) partner to podmiot, który współuczestniczy w realizacji projektu będącego zadaniem publicznym, nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji ani tych pochodzących z wkładu własnego. Współpraca ta obejmuje
w szczególności aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń, wiedzy, na każdym etapie projektu. Udział partnera w realizacji projektu może dotyczyć nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (np. użyczenie zasobów rzeczowych potrzebnych do realizacji projektu) lub osobowego (udział członków lub wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub oświadczeniu partnera należy wskazać konkretny rodzaj i zakres jego wparcia w realizacji zadania,
k) podwykonawcą jest podmiot, który współrealizuje część zadania publicznego, poprzez sprzedaż usług, których zakupu – za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji lub środków własnych – dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania. Podwykonawcą nie może być osoba fizyczna ani podmiot podlegający kierownictwu realizującego zadanie lub z nim związany oraz zleceniobiorcy, którym podmiot płaci za wykonanie pojedynczych usług wykonywanych w ramach realizacji projektu,
l) dofinansowany projekt podlega rozliczeniu i kontroli, zgodnie z zapisami art. 17 oraz
art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a także Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Rozliczając zadanie podmiot nie może przekroczyć łącznej kwoty dotacji wynikającej z zatwierdzonego umową budżetu zadania.

5. Termin składania ofert:
Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu) tj. do dnia 01 lutego 2011r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu naboru ofert nie ma możliwości przesyłania uzupełnień i poprawek do dokumentacji!!!
Podmioty uprawnione do składania ofert na konkurs zobowiązane są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników.

Uwaga! Niekompletne oferty zostaną odrzucone.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia ich pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty pod względem merytorycznym i przedstawia
je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert
w formie Oświadczenia Woli. Od decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot przedstawiający ofertę, (w tym spójność z założeniami polityki kulturalnej miasta i innowacyjność planowanego zadania),
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, (spójność kalkulacji kosztów
z harmonogramem działań),
3) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
na realizację zadania publicznego (w tym struktura wydatków),
4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
5) planowany przez podmiot wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) wymierne korzyści płynące dla mieszkańców miasta (w tym liczba potencjalnych odbiorców) oraz dotychczasowe dokonania podmiotu,
8) plan promocji projektu.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej organu administracji publicznej.

7. Warunki unieważnienia konkursu:
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

2010 rok 300 000 zł Stowarzyszenie Officyna,
215 000 zł Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa,
85 000 zł Stowarzyszenie „Zachęta Sztuki Współczesnej”,
75 000 zł Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
60 000 zł Fundacja Pogotowie Teatralne,
55 000 zł Stowarzyszenie na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno – Społecznego Szczecina – Klub Storrady,
40 000 zł Stowarzyszenie Teatralne „nie ma”,
34 000 zł Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”,
90 000 zł Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie,
26 000 zł Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki.

9. Informacje dodatkowe:
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są:
Pani Iwona Dubiel – telefon (91) 424 51 09 pracownica Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
Pani Małgorzata Łogisz – telefon (91) 424 50 83 i Pan Piotr Samborski – telefon (91) 424 56 60 pracownicy Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Związek Ukraińców w Polsce 120000.00
Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże 34000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 50000.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 264000.00
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 255000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 67000.00
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 30000.00
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 80000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/01/11, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2012/05/18 07:34:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2012/05/18 07:34:27 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/10 07:37:11 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/09 09:45:26 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/09 09:44:46 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/01/11 11:02:27 nowa pozycja