Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
13/2004
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Sport - jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2004/12/05
Data decyzji:
2005/02/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na :
 
Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³a rzecz osiepe³nosprawnych
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania:  Dzia³anie na rzecz osiepe³nosprawnych
 
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarz¹dowych realizuj¹cych dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnych. Powinno obejmowawoj¹ dzia³alnoœci¹ wszystkie niepe³nosprawnoœci i uwzgliaa¿d¹ osobez wzgl na wiek, czy niepe³nosprawnoœa tak¿e rozwijazdolnienia i zainteresowania sportowe dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Uczestnictwo osiepe³nosprawnych w rch formach aktywnoœci powinno miea celu osi¹ganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania w ogspo³ecznym ¿yciu sportowym.
 
2.      Rodzaj zadania: Sport - jedna z form rehabilitacji os>
                                   niepe³nosprawnych.
 
3.      Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 55 000,-z³
(s³ownie: piziesi¹t pitysi z³otych 00/100).
 
4.      Zasady przyznawania dotacji.
·        Dotacja realizacjrogramu otrzymuj¹ podmioty, kth oferty zostan¹ uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postwaniu konkursowym.
·        Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zada kth mowa w og³oszeniu konkursowym.
·        Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent.
·        Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadaguluje umowa pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentami.
 
5.      Termin i warunki realizacji.
•         Dofinansowanie zadania przez Gminiasto Szczecin obejmuje okres jednego roku 2005,
•         Zadania winny byrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami,
•         Zadania nale¿y realizowa taki sposaby dzia³aniami wynikaj¹cymi z poszczegch programobj by³a jak najwiza liczba uczestnik/FONT>
•         W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca sizczeg uwaga: zgodne z przyjmi programami realizowanie zadarytorycznych, zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji, prawid³owe, rzetelne i terminowe sporz¹dzanie rozliczenansowych i sprawozdarytorycznych, szczeg i celowe wydatkowanie przyznanych œrodk/FONT>
 
 
 
6.      Termin sk³adania ofert.
Oferty nale¿y sk³ada nieprzekraczalnym  terminie do 5 grudnia 2004 roku na
 dok³adnie i czytelnie wype³nionym formularzu wraz z kompletem dokument/FONT>
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 
Odrzuceniu podlegaj¹ oferty:
1.      z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu,
2.      niekompletne,
3.      z³o¿one po terminie,
4.      dotycz¹ce zadania, ktnie jest obj celami statutowymi organizacji sk³adaj¹cej ofert/FONT>
5.      z³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie,
6.      nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadakazanych w og³oszeniu.
 
Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryteri/FONT>
1.      zakres rzeczowy zadania,
2.      obje programem jak najwizej liczby uczestnikiasta Szczecina,
3.      posiadanie przez oferenta odpowiedniego doœwiadczenia w zakresie realizacji zadania bcego przedmiotem oferty,
4.      rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji,
5.      mo¿liwoœci realizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofert/FONT>
6.      koszty administracyjne i osobowe musz¹ dotyczyylko oddzia³iejskich.
7.      realizacja zadania ma promowaport wœrsiepe³nosprawnych, pozwolia pe³noprawny udzia³ os rmi dysfunkcjami w sporcie, tj. uczestnictwo w imprezach sportowych.
 
Dotacje nie mo¿e bydzielona na:
1.      pokrycie deficytu zrealizowanych wczeœniej przedsiioraz refundacjoszt tym zwi¹zanych,
2.      dzia³alnoœktnale¿y do zadaasnych innych jednostek administracji publicznej,
3.      dzia³alnoœospodarcz¹ podmiotrowadz¹cych dzia³alnoœo¿ytku publicznego,
4.      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5.      dzia³alnoœolityczn¹ i religijn¹.
 
8.      Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
 
2003 -         104.500  z³. –   Klub Sportowy InwalidTART
2004 -           65.000 z³   –   Klub Sportowy InwalidTART
2004 -             5.000 z³   –   Sportowy Klub Uczniowski ORLIKI
 
 
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
 
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz – telefon 424 56 70, Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej.
 
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Inwalidów START 20000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/08, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 12:21:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 12:21:45 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/25 11:53:26 modyfikacja wartości