Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/041
Nazwa zadania:
Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającymy przemocy.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisku przemocy, w tym przemocy w rodzinie.
Termin składania:
2010/03/10
Data decyzji:
2010/03/29

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/041


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
3. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493),
4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr.264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisku przemocy, w tym przemocy w rodzinie.
Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. zjawiska przemocy wśród: mieszkańców miasta, samorządowców, pracowników i działaczy lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych,
b) włączenie w działania lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy instytucji
i organizacji pozarządowych z sektorów: ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,
c) poszerzenie lokalnej oferty profilaktycznej wobec zjawiska przemocy m.in.
o przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć oraz minimalizację szkód społecznych związanych ze zjawiskiem mobbingu - czyli przemocy stosowanej w miejscu pracy,
d) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub/i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej,
e) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą: fizyczną, psychiczną, seksualną i in.,
f) aktywizacja i wspieranie ofiar przemocy do wdrażania zmiany jakości i stylu życia poprzez podjęcie terapii,
g) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających
z nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina, zainteresowani poszerzeniem wiedzy nt. przemocy, zgłaszający się po pomoc indywidualnie oraz kierowani przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, Policję, Sąd, Prokuraturę i in.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok innej kwoty na realizację zadania, wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz.473 z późn. zm.), art.15 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu i przemocy oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznanej za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
Podmioty, które podejmą się realizacji zadania zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) dysponować kadrą ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
b) dysponować lokalem z określonymi godzinami pracy, w którym przyjmowani będą klienci,
c) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
d) wdrażać m.in. następujące formy pracy: diagnoza, konsultacja, poradnictwo, interwencja kryzysowa, terapia dla osób doznających przemocy, mediacja rodzinna, edukacja w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy realizowana w formie zajęć warsztatowych, szkoleń, treningów i in.,
e) współpracować m.in. z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, szkołami, świetlicami, ośrodkami terapii uzależnień, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy; w ofercie należy określić szczegółowo zakres tej współpracy.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Gminy na:
a) utrzymanie lokalu,
b) materiały dydaktyczne i biurowe,
c) wynagrodzenia specjalistów realizujących zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
d) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej
20% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
e) koszty superwizji terapeutów,
f) inne koszty, niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia zadania,
g) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm),
h) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm),
i) szczegółowe warunki realizacji zadnia reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.
Dodatkowo oferta powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) przewidywaną liczbę beneficjentów objętych zadaniem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty, opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

W bieżącym roku zadanie nie było zrealizowane.

W roku 2009 zadanie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert. Finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 40 000 zł,
b) Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w kwocie 20 000 zł,
c) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 80 000 zł,
d) Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Oddział Zachodniopomorski 30 000 zł,
e) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w kwocie 30 000 zł.

Uwaga!
Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.


Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Małgorzata Bąk – pokój 336P, telefon (91) 4245 668 - Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114.


 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 30000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 30000.00
Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY" 20000.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 80000.00
Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów 40000.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/02/08, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:19:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:19:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:27:40 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:39:14 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/29 12:04:32 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/08 14:00:32 nowa pozycja