Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2008/028
Nazwa zadania:
Akademia Walki z Rakiem.
Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne
Termin składania:
2008/03/06
Data decyzji:
2008/03/31

Część A (jawna) BOP/ID/2008/028

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Akademia Walki z Rakiem.
2. Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne
i duchowe.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
ü Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających na pomocy chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
ü Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze,
a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione.
ü Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o która wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w sposób ciągły na okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
ü możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań,
ü atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form,
ü kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, ilość uczestników, czas trwania),
ü wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
ü zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta, w tym wielkość środków własnych,
ü liczba osób objętych zadaniem,
ü planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadanie,
ü charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
ü dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok zadanie takie nie było jeszcze realizowane
2007 rok 30 000 zł Fundacja Dom Hospicyjny- Gościniec Królowej Apostołów
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337J, telefon (91) 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Helena Borowska – telefon
(91) 424 56 74 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, e-mail: hborow@um.szczecin.plOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2008/02/05, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/06/30 14:03:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/06/30 14:03:41 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/03/31 10:28:21 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/02/05 12:31:52 nowa pozycja