Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/062
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.
Termin składania:
2005/12/23
Data decyzji:
2006/01/25

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
1.      Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1 416 250,- zł. (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego zadania.
Proponowana kwota może ulec zmianie.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
a)        zadanie kierowane jest do podmiotów punktujących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu w tym międzyszkolnych klubów sportowych wykluczając inne uczniowskie kluby sportowe,
b)        dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, który:
-            punktuje we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu,
-            zamierza realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,
-            prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-            zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
-            przedstawi udokumentowane osiągnięcia oraz ilość szkolonych zawodników,
-            przedstawi udokumentowane koszty posiadanych lub wynajmowanych obiektów sportowych,
-            posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
c)        dotacja, wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe, zostanie udzielona podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym, ,
d)        dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
e)        złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,
f)         szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.
 
5.   Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.01. 2006 roku do  31.08.2006 roku.
 
6.   Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” do 23 grudnia 2005 roku.
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.         Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia dokona Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta. Komisja po zaopiniowaniu przedstawi oferty Prezydentowi w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
Kryteria stosowane do oceny ofert:
a)         merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)         możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, ilość uzyskanych punktów we współzawodnictwie sportowym, program szkolenia),
c)         efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika), 
d)         zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e)         dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2005 rok      3 832 700,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sporu.
2004 rok      3 199 000,- zł Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sporu.
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani dalej Podmiotami.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta   
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, Wydział Sportu.
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy Świt Szczecin-Skolwin 33000.00
Klub Karate "Bodaikan" 20000.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 45000.00
Klub Taekwon - do I.F. "Szczecin" 15000.00
Klub Sportowy "STAL" Szczecin 86000.00
Klub Sportowy IRONMAN Szczecin 19000.00
Klub Sportowy "Arkonia" 98000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 252000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 34000.00
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin 28000.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 63000.00
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS 14250.00
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 7000.00
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" 52000.00
Szczeciński Klub Tenisowy 29000.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 74000.00
Klub Sportowy "Piast" 31000.00
Klub Sportowy "Kaczory" 5000.00
Miejski Klub Pływacki 167000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki 20000.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" 7000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 153000.00
Klub Sportowy "Łącznościowiec" 44000.00
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" 19000.00
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" 19000.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 40000.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 27000.00
Szczeciński Klub Sportowy "Teakwondo" 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:49:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:49:58 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/02/06 14:50:31 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/22 13:01:33 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/22 12:45:55 nowa pozycja