Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/085
Nazwa zadania:
Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki zastępczej, w ramach dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu pn.: „Mam Rodzinę”.
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna
Termin składania:
2009/10/16
Data decyzji:
2009/10/29

Część A (jawna)                                             BOP/SP/2009/085

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej,
 

polegający na promocji i edukacji w zakresie tworzenia rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki zastępczej, w ramach dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu pn.: „Mam Rodzinę”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),

3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427),

4) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 44, poz. 428).
 

1.      Nazwa zadania: Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki zastępczej, w ramach dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu pn.: „Mam Rodzinę”.

2.      Rodzaj zadania: Zadanie polega na promocji i edukacji w zakresie tworzenia rodzinnych form opieki zastępczej oraz tworzenia infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej opieki zastępczej, w tym rodzin zastępczych, oraz tworzenia jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.

 

Zadanie obejmuje:

1.      Prowadzenie punktów konsultacyjnych (192 godziny).

2.      Prowadzenie poradnictwa, terapii i edukacji dla rodzin zastępczych,
w szczególności zrealizowanie poniższych działań:

 1. grupa wsparcia dla rodziców zastępczych (4 spotkania po 3godziny);
 2. grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat (4 spotkania po
  2 godziny);
 3. warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych (4 spotkania po 3godziny):

-    praca z dzieckiem agresywnym i nadpobudliwym,

-    praca z dzieckiem – ofiarą nadużyć seksualnych,

-    praca z dzieckiem z zaburzeniami i wadami wymowy,

- praca z rodziną dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
     na rzecz jego powrotu do domu;

      D. trening zastępowania agresji dla młodzieży w wieku 16-19 lat
              (14 spotkań po 2,5 godziny);

 1. warsztaty terapeutyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat (10 spotkań po 2 godziny);

F.  warsztaty arteterapii dla dzieci w wieku 6-12 lat (10 spotkań po 2 godziny).

 1. Prowadzenie psychologicznej terapii indywidualnej dla dzieci i rodziców w przypadku gdy występują w rodzinie problemy wychowawcze (96 godzin).
 2. Prowadzenie w okresie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców biologicznych – zajęcia dla rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w opiece zastępczej i/lub dla rodzin z dziećmi umieszczonymi    w opiece zastępczej w celu ich powrotu do domu (10 spotkań po 2 godziny).  
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu socjoterapeutycznego przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych.

 

UWAGA! Dopuszcza się możliwość składania ofert obejmujących poszczególne części zadania.

 

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego
i podobnego rodzaju, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe, niezbędne doświadczenie, a w przypadku realizacji zadań 1,2,3,4, wymienionych w punkcie 2 ogłoszenia, podmiot musi posiadać wpis do prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

 

 

3.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację tego zadania w roku 2009 wyniesie 34 206,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście sześć złotych 00/100).

 

Źródłem finansowania zadania jest dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu pn.: „Mam Rodzinę” w ramach porozumienia nr 17/16/2009
z 6.07.2009r.

 

UWAGA! Wymagane jest wykazanie w ofercie finansowego wkładu własnego na realizację poszczególnych części zadania wymienionych w punkcie 2 ogłoszenia:

Zadanie 1,2,3,4: wkład własny w wysokości co najmniej 1 748 zł

Zadanie 5: wkład własny w wysokości co najmniej 1 380 zł

 

4.      Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz poniższymi zasadami:

A.     dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia dla podmiotu uprawnionego, którego oferta będzie spełniać warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego;

B.    złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom, nie gwarantuje przyznania środków
w wysokości, o którą występuje oferent;

C.    zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi
w trybie określonym w art. 33 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 roku;

D.    szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania: Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.09.2009r. do 15.12.2009 r.

 

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

·         szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2009 rok,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informacje o wysokości środków własnych pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
 • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy.

6. Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

 

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert
w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera
z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

·         zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,

 • dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

·         oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożona przez podmiot nieuprawniony pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Kryteria stosowane do oceny oferty, jej wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.

 

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1
w ustawie o pomocy społecznej:

Zadanie nie było dotychczas realizowane.

 

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Joanna Kunstman - telefon
091 424 56 73 - Wydział Zdrowia i Polityki SpołecznejOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Fundacja 2400.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 16800.00
Fundacja „MAM DOM” 15006.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/09/16, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/11/27 14:51:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/11/27 14:51:22 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/09/16 13:41:29 nowa pozycja