Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2008/065
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
Termin składania:
2008/09/05
Data decyzji:
2008/09/22

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

1. Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu i popularyzacji działań kulturotwórczych w Szczecinie.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/625/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 r. (zgodnie z którą przyznane zostały dodatkowe środki finansowe na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe), maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 160 000,- zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do podziału.
Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
- podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązującym formularzu
BOP - 10,
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub kilku podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę,
- proponowany projekt musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
- podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu,
- przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert. Zobowiązuje się podmioty składające oferty do złożenia dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że (nazwa podmiotu) występujący o dotację do Gminy Miasto Szczecin, nie podlega* / podlega* wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata”,
- Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
- podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,
- w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008 roku.
a) formą dofinansowania projektu prowadzącego do wykonania zadania będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy
z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić nie więcej niż 20 % otrzymanej dotacji,
f) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
g) wykonanie projektu powinno odbyć się w Szczecinie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązującym formularzu BOP -10, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu i numerem konkursu,
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wartość merytoryczna oferty,
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:2007 rok 9 000 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia – „Świteź”,
30 000 zł Fundacja Balet,
89 000 zł (łącznie) Stowarzyszenie Make It Funky Production,
20 000 zł Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych,
40 000 zł Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina „Studentus”,
10 500 zł (łącznie)Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”,
52 500 zł (łącznie) Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
20 000 zł Stowarzyszenia „Pałacowe”,
50 000 zł Stowarzyszenie „Teatr Kana” Uniwersytetu Szczecińskiego,
30 000 zł Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Szczecinie,
20 000 zł Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie,
48 000 zł (łącznie) Stowarzyszenie Officyna,
5 000 zł Stowarzyszenie Na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno Społecznego Szczecina – Klub Storrady,
15 000 zł Fundacja Pod Sukniami,
15 000 zł Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba”,
3 000 zł Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Weku,
5 000 zł Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński,
36 000 zł (łącznie) Fundacja Pogotowie Teatralne,
12 000 zł Stowarzyszenie Operahaus,
16 500 zł Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie,
4 000 zł Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki – „Szczecińska Sztuka”,
4 000 zł Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie,
85 000 zł (łącznie) Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej.2008 rok 130 000 zł Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa,
60 000 zł Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
160 000 zł (łącznie) Stowarzyszenie Officyna,
40 000 zł Fundacja Pogotowie Teatralne,
12 000 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź”,
18 000 zł (łącznie) Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba”,
3 450 zł Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie,
110 000 zł Stowarzyszenie Make It Funky Production,
35 000 zł Fundacja Balet,
69 000 zł (łącznie) Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński,
10 000 zł Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
2 000 zł Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego „Astra”,
20 000 zł (łącznie) Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”,
40 000 zł Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie „Katedra”,
1 800 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
20 000 zł Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina „Studentus”,
20 000 zł Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych,
40 000 zł Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie,
20 000 zł Fundacja Akademia Muzyki Dawnej,
10 000 zł Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej,
6 250 zł (łącznie) Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki „Szczecińska Sztuka”,
31 000 zł (łącznie) Fundacja Pod Suknami,
70 000 zł Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczeciński,
8 000 zł Stowarzyszenie na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno – Społecznego Szczecina „Klub Storrady”,
20 000 zł Stowarzyszenie Artefakt Zachodniopomorska Unia Aktywnych i Twórczych,
15 000 zł Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Roma w Polsce „Jankesci”,
10 000 zł Stowarzyszenie Operahaus,
8 500 zł Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne,
10 000 zł Stowarzyszenie Teatralne Nie Ma
Uwaga! Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są Pani Małgorzata Łogisz – telefon
424 50 83 i Pan Paweł Lisowski – telefon 424 56 60 pracownicy Wydziału Kultury.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich 40000.00
Winda Kreatywnych 4300.00
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 2700.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 80000.00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 4000.00
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 3000.00
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskih Zarząd Okręgu 2000.00
Stowarzyszenie Teatr KANA 24000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/08/04, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/11/21 09:21:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/11/21 09:21:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/09/22 15:04:14 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/08/04 14:45:32 nowa pozycja