Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2006/046
Nazwa zadania:
Tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, w tym wybór, zakup i zabezpieczenie dzieł sztuki oraz działalność wystawiennicza, upowszechnianie i promocja polskiej sztuki współczesn
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektu wpisanego do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności na uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej o nowe dzieła i eksponaty, ich ewidencjonowanie, inwentaryzowanie i udostępnianie. Przedstawienie i realizacja programu ekspozycji zbiorów, planów wystawienniczych, działalność edukacyjna i popularyzatorska oraz budowa strategii promocyjnej w regionie poprzez ożywienie relacji artysta – jego dzieło – obywatel.
Termin składania:
2006/10/10
Data decyzji:
2006/09/12

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, w tym wybór, zakup i zabezpieczenie dzieł sztuki oraz działalność wystawiennicza, upowszechnianie i promocja polskiej sztuki współczesnej a także edukacja w tym zakresie.
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektu wpisanego do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności na uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej o nowe dzieła i eksponaty, ich ewidencjonowanie, inwentaryzowanie i udostępnianie. Przedstawienie i realizacja programu ekspozycji zbiorów, planów wystawienniczych, działalność edukacyjna i popularyzatorska oraz budowa strategii promocyjnej w regionie poprzez ożywienie relacji artysta – jego dzieło – obywatel. 
Niezwykle ważnym elementem wykonania zadania będzie długofalowe działanie na rzecz przygotowania odbiorców kultury – sztuki współczesnej, poprzez prezentowanie zbiorów, edukację i promocję. Jednym z priorytetów powinno być także przedstawienie projektu utworzenia interdyscyplinarnego centrum z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pozwalających w sposób nowatorski upowszechniać sztukę współczesną.
   
3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 110 000,- zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.
 
4.  Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania  organizacji, której oferta
 uznana zostanie za najkorzystniejszą,
-         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
-         proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej oferenta,
-         oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,
-         rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.
 
5.   Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres - począwszy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. ze zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ze zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem,
d)      wydatki poniesione przez oferenta na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,
e)      dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
f)        koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić 10 % otrzymanej dotacji.
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z organizacjami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, w tym kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów,
2)      wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z polityką wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina (Uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.12.2004 r.), w szczególności ocena programu ekspozycji zbiorów, plany wystawiennicze oraz edukacyjno – promocyjne,
3)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta,
5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.
 
8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok             100 000 zł            Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej,
2005 rok            149 950 zł             Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta  Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Małgorzata Łogisz – telefon 424 50 83, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej 110000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 08:52:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 08:52:31 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/09/12 09:22:51 nowa pozycja