Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75623811

Aktualna strona: 356087

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2008/021
Nazwa zadania:Organizacja cyklicznych zawodów sportowych na terenie miasta Szczecin.
Rodzaj zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania ofert:2008/02/21

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie :
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja cyklicznych zawodów sportowych na terenie miasta Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
40 000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) realizują zawody w systemie cyklicznym, powtarzalnym tj. odbywające się przynajmniej
4 razy w roku ogłoszenia konkursu,
b) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
c) udokumentują doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
d) dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
e) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
f) wykażą posiadanie środków własnych – finansowych - przeznaczonych na realizację zadania.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie marzec – grudzień 2008 roku
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej 
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 6 620,- zł – Nazwa realizatora zadania: Uczniowski Klub Sportowy SPRINT
10.000,- zł Klub Sportowy TRIATHLON Szczecin
13.000,- zł Klub Biegacza Maratończyk Team

2008 rok 0,- zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – telefon (91) 424 58 71, Wydział Sportu i Turystyki.


Data decyzji:2008/03/07

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Maratończyk Ognisko TKKF   4000.00  
Miejski Klub Pływacki   8000.00  
Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy PRAWOBRZEŻE   0.00  
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin"   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław"   15000.00  
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe   0.00  
Klub Biegacza MARATOŃCZYK TEAM   9000.00  
Szczeciński Klub Tenisowy   0.00  
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej   0.00  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BEEMIX Szczecin   0.00  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BEEMIX Szczecin   4000.00  
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej   0.00  
Klub Sportowy "Stal Szczecin"   0.00  
Lista załączników:
typ pliku  Wzór oferty na OKO  [70 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  Wzór oferty na OKO - załącznik  [31 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin