Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KG/2006/045
Nazwa zadania:
Prowadzenie programu „Starszy Brat Starsza Siostra” w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień
Termin składania:
2006/09/26
Data decyzji:
2006/10/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485),
3)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Prowadzenie programu „Starszy Brat Starsza Siostra” w Szczecinie.
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień
od środków psychoaktywnych.
 
Celem zadania jest:
a)        poprawa wyników w nauce i rozwijanie umiejętności edukacyjnych dzieci
i młodzieży – beneficjentów zadania;
b)        poprawa jakości życia dziecka (jego funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, w środowisku);
c)        pomoc w rozwiązywaniu doraźnych, osobistych trudności dziecka i jego rodziny oraz pomoc dziecku w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z trudnościami życiowymi;
d)        przeciwdziałanie patologiom społecznym tj.: narkotyki, alkohol, przemoc.
Adresatami zadania są dzieci, młodzież – mieszkańcy Szczecina.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 11 550,- zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005, nr 179, poz. 1485), art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a)          dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania;
b)          złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 
5.      Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 15.09.2006 do 31.12.2006.
 
a)          w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm.);
b)          zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.);
c)          szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem;
d)          zadanie winno mieć określoną liczbę uczestników;
e)          zapewnić beneficjentom możliwość uczestnictwa w parach realizator - dziecko;
f)            zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową i Ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485).
 
W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących aktywności:
a)          nabór dzieci do programu;
b)          akcja informacyjna o projekcie;
c)          szkolenie wolontariuszy;
d)          konsultacje realizatorów – opiekunów par i wolontariuszy;
e)          łączenie wolontariuszy z dziećmi w pary;
f)            praca wolontariuszy z dziećmi;
g)          kontrola pracy wolontariuszy, rozwiązywanie sytuacji trudnych przez opiekunów par, comiesięczne spotkania, stała promocja projektu i szukanie dodatkowych sponsorów;
h)          ewaluacja zrealizowanych działań, zakończenie działalności par.
 
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na realizację zadania, w tym na:
a)          wynagrodzenia dla realizatorów;
b)          aktywność kulturalną i sportową par;
c)          wynagrodzenie dla szkoleniowców w formie umowy zlecenia, umowy o dzieło;
d)          materiały biurowe;
e)          bilety komunikacji miejskiej dla wolontariuszy;
f)            poczęstunek w trakcie szkoleń;
g)          koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają.
 
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a)          szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
b)          informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c)          kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d)          informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania;      
e)          informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania;
f)            informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy;
g)          deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a)          harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty;
b)          krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania;
c)          informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi oraz szczebla centralnego.
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacji o kwalifikacjach kadry realizatorów wraz z kopiami potwierdzonych
za zgodność z oryginałem dokumentów posiadanych kwalifikacji.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
a)          zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego;
b)          dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji
lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
c)          przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
d)          oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do zestawu dokumentów
lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia;
e)          podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem;
f)            położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego;
g)          wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez beneficjenta działalności programowej.
 
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)      zakres programowy oferty,
d)      opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
e)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
 
8.      Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.
W 2006 roku zadania tego samego rodzaju nie realizowano.
W okresie od 01.10.2005 r. do 31.12.2005 r. zadanie nie było realizowane w oparciu
o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umowy otrzymało Stowarzyszenie „Polites” w kwocie: 8 675,- zł.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/ e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9.      Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. 91 424 56 67;
adres e-mail:tduklas@um.szczecin.pl – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
  
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie POLITES 11500.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/08/24, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:43:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:43:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/15 08:29:02 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/08/24 12:04:36 nowa pozycja