Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/055
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii na rzecz uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych
Termin składania:
2007/08/31
Data decyzji:
2007/09/28

 

 
 
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    
      (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485),
3)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
      w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
      o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      
      (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
  1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii na rzecz uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 
  1. Rodzaj zadania:
      Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych
      Celem zadania jest:
a)        podniesienie poziomu wiedzy nt. szkodliwości substancji psychoaktywnych
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b)       aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom przyjmowania substancji psychoaktywnych,
c)        zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na powszechność problemu używania substancji psychoaktywnych, style brania narkotyków oraz wczesną inicjację wśród dzieci i młodzieży,
d)       nawiązanie współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii organizacji pozarządowych ze szczecińskim szkołami,
e)        wdrożenie w szkołach nowatorskich programów profilaktycznych,
f)         opracowanie i wdrożenie w szkołach wczesnej interwencji związanej z używaniem narkotyków,
g)        opracowanie diagnozy używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci
i młodzieży w Szczecinie.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodzice i opiekunowie.
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr VI/151/07 z dnia 5 marca 2007r w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2007 maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 50 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Przy czym za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Przyznawanie dotacji odbywać się będziezgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 Nr 179, poz.1485) oraz poniższymi zasadami:
a)      dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez podmiot, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień oraz zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)      proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
c)      złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. 
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:

1.     Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do   31  grudnia 2007r.      

2. W/ w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących aktywności:
a)      programów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, tworzonych w oparciu o kooperację ze szczecińskimi szkołami, diagnozę problemów, potrzeby beneficjentów i szkoły w tym zakresie; ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic północnych oraz śródmieścia; w ofercie należy zamieścić wykaz szkół, każdy z potwierdzeniem zgody dyrektora na przeprowadzenie zajęć,
b)     opracowania i wdrożenia we współpracy z gronem pedagogicznym w szkole procedury postępowania z uczniem będącym pod wpływem substancji odurzającej,
c)      szkoleń nauczycieli, pedagogów oraz innych pracowników szkół posiadających kontakt z dziećmi i młodzieżą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
d)     warsztatów, spotkań, konferencji dla rodziców podnoszących ich poziom wiedzy o: narkotykach, terapii uzależnień i placówkach świadczących pomoc.
W konkursie mogą uczestniczyć pomioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
3. Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) poprzez przyznanie dotacji celowej,
 
4.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
5.      Wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadnia przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane z dotacji,
6.      Dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
7.      Podmioty mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na:
a)wynagrodzenia dla realizatorów zadania,
b)     organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji,
c)koszty transportu,
d)     opracowanie i zakup materiałów dydaktycznych i oświatowych,
e)obsługę administracyjno - biurową zadania – do maksymalnej wysokości 10% brutto wnioskowanej dotacji. 
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z podmiotami wyłonionymi w konkursie umowy na realizację zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1.      Możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, tj.:
a)      zasoby kadrowe realizatorów zadania
b)      zakres programowy oferty
c)      doświadczenie w realizacji zbliżonych projektów
d)      skala oddziaływania tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych, uzyskane kwalifikacje;
2.      Oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3.      Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4.      Dotychczasowej współpracy z lokalnym samorządem.
 
 
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz w bieżącym roku zadanie nie było zlecane w trybie otwartego konkursu ofert.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP 10 w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
 
Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (091) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. (91) 4245 667;
adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE 18860.00
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół dzieci Uzależnionych POWRÓT z U 31140.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/07/31, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:41:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:41:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:02:59 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/10/01 14:19:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/08/08 09:07:07 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/07/31 15:10:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/07/31 15:08:46 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/07/31 15:05:29 nowa pozycja