Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/026
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Termin składania:
2011/02/02
Data decyzji:
1900/01/01

BOP/ID/2011/026
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione.
Organizacje deklarujące finansowy wkład własny (poza środkami własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).


5. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia
2011 roku.

6. Warunki realizacji zadania:

1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.
3) miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,
4) uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą szczecińscy przedsiębiorcy lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym studenci i absolwenci szczecińskich uczelni oraz uczniowie szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych;
5) wszystkie działania prowadzone w ramach wykonywanego zadania mają mieć charakter otwarty, a zwłaszcza bezpłatne korzystanie ze wszystkich form działalności prowadzonej z budżetu opisanego zadania (seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, targi, wydawnictwa, itp.);
6) projekt wykonalności zadania możliwy do zrealizowania pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, technicznym i finansowym;
7) wydatki poniesione przez oferenta na wsparcie realizacji zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane;

7. Termin składania ofert:
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 2 lutego 2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy Organizacji wpisanych do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Biuro. Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji, wpisane do ewidencji winny być aktualne na dzień składania oferty);
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok;
3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.1. partnera);
4) oświadczenie podmiotu (BOP 11);

W przypadku Organizacji, której okres funkcjonowania jest krótszy niż rok, nie jest wymagane złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok.

Uwaga! Niekompletne oferty zostaną odrzucone.
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert tj. do dnia 02 lutego 2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.
9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu:
1) zadanie może zostać zrealizowane poprzez kilka projektów zgłoszonych przez różne organizacje;
2) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;
3) złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
4) proponowane zadanie musi się mieścić w zakresie statutowej działalności oferenta;
5) oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania;
6) przyznanie dotacji warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.

11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010 rok 50 000 zł
2011 rok 60 000 zł

13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest:

Pan Stefan Karbownik telefon 91 42 45 596, Bogusław Brudkiewicz telefon 91 42 45 590
Wydział Rozwoju Miasta.

Pan(i) Iwona Dubiel – telefon 91 42 45 109, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 10000.00
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 26000.00
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej NETCAMP 10000.00
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 14000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/01/12, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/10/06 14:49:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/10/06 14:49:31 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/10/06 14:47:43 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/10 07:39:49 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/09 09:43:38 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/01/19 10:08:54 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/01/12 13:19:44 nowa pozycja