Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75746953

Aktualna strona: 356883

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2006/062
Nazwa zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty.
Termin składania ofert:2007/01/22

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
271 840,- zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) punktują lub nie punktują we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e) posiadają doświadczenie niezbędne w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować,

Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku (wzór oferty w załączeniu).

Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od stycznia do grudnia 2007 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 22 stycznia 2007 roku.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość zawodników w tym zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
f) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.
2005 rok 240 500,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu
2006 rok 322 200,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu telefon (91) 424 51 75.
ANKIETA

Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ KLUBU W 2006 ROKU
1. Nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej:
.........................
adres siedziby:
ulica .............. nr .... kod ... miasto .............
tel. ....... fax: .............. tel. komórkowy .......
adres: e-mail ............ strona www. ........
NIP .............. Regon ...........
adres do korespondencji:
ulica ...nr .... kod... miasto .............
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ( Nr i data wpisu) .........
wpis do Ewidencji Gminy Miasta Szczecin –BOP (Nr i data wpisu).......
data ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ...
data ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ...........
data ostatniej kontroli Komisji Rewizyjnej .................
skład Zarządu Klubu
/Nazwisko i Imię / Funkcja
. ............ ............
. ............ ............
. ............ ............
. ............ .............
. ............ .............
.............. .............
…………………………………………. ………………………………………….
…………………………………………. …………………………………………..
…………………………………………. ………………………………………….
2.
Dyscyplina
Liczba zawodników
Kategoria wiekowa
Liczba szkoleniowców
Dz.
Chł.
Razem
Zgłoszonych*
w okręgowym związku sportowym
Instruktor
Trener kl.

Ogółem

------------
*Potwierdzenie Wojewódzkiego Związku Sportowego………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Wykaz imienny zawodników - z podziałem na grupy wiekowe, posiadaną klasę sportową lub przynależność ligową oraz wykaz kadry szkoleniowej - (dołączyć do ankiety wg stanu na 30.11.2006r.).
4. Wykaz imienny kadry szkoleniowej – z podaniem szczegółowych informacji dotyczących
uprawnień do prowadzenia szkolenia w sporcie lub rekreacji / trener , instruktor –
klasa- dyscyplina.
LP.
Nazwisko i imię
Dyscyplina sportowa
Kwalifikacje szkoleniowe
instruktor
Trener klasa….
5.Budżet klubu na 2007r.
W układzie :
a/ dochody własne klubu (ogółem) ............
- składki członkowskie ................
- wpływy inne (darowizny, działalność gospodarcza).......
- dotacje (podać wysokość i od kogo) ................
b/ koszty prowadzenia działalności (w ujęciu rocznym)
- wydatki osobowe .................
- wydatki związane z utrzymaniem posiadanej bazy sportowej .............
- wydatki związane z prowadzoną działalnością (udział w rozgrywkach, szkolenie itd.)
.....................
- opłata za wynajem obiektów sportowych .......
- opłata za wynajem / utrzymanie biura ............
6. Warunki do prowadzenia działalności (siedziba, baza sportowa - własna, wynajmowana):
........................................................
7.W jakim zakresie Klub korzysta z nieodpłatnej bazy sportowej MOSRiR
(podać ilość godzin w układzie miesięcznym i obiekt)
........................
8.Terminarz szkoleń i treningów (proszę o załączenie informacji o terminarzu i miejscu
prowadzenia zajęć).
...........
............
9. Najważniejsze wyniki sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku 2006
międzynarodowe.............................. ogólnopolskie...........................................................wojewódzkie....................................
miejskie...............................
1/ sporty indywidualne
a. ilość członków Kadr Wojewódzkich ……..
/ juniorzy ilość juniorzy młodsi/
b. ilość członków Kadr Narodowych ……
/ od juniora młodszego wzwyż/
c. medal Mistrzostw Polski Seniorów ……
d. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Europy ……
e. medal Mistrzostw Europy ……
f. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Świata ……
g. medal Mistrzostw Świata ……
h. w roku olimpijskim ilość reprezentantów
na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie ……
i. medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich ……
w przypadku medalistów proszę podać nazwisko i imię.
2/ sporty zespołowe
a. ilość członków Kadr Wojewódzkich ……
/ maksymalnie do 8 zawodników ilość klubu/
b. ilość członków Kadr Narodowych ……
/ od juniora młodszego wzwyż/
c. medal Mistrzostw Polski Seniorów ……
d. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Europy ……
e. medal Mistrzostw Europy ……
f. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Świata ……
g. medal Mistrzostw Świata ……
h. w roku olimpijskim ilość reprezentantów
na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie ……
i. medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich ……
j. miejsce zespołu klubowego
1. startującego w najwyższej klasie rozgrywek państwowych ……
2. startującego w niższej klasie rozgrywek państwowych ……
k. miejsce zespołu startującego w rozgrywkach wojewódzkich w klasie:
1. młodzieżowej ……
2. juniorów ……
3. kadetów ……
4. młodzików ……
10. Organizacja cyklicznych imprez regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych.
(wymienić jakie i podać termin).
........................................................................................................................
11. Współpraca z klubami zagranicznymi / podać charakter współpracy: wymiana młodzieży, udział w zgrupowaniach sportowych, zawodach sportowych/
LP.
Nazwa kraju
Klub Sportowy
/podać adres/
Charakter współpracy
.......
/Osoba odpowiedzialna za finanse Klubu/ /Dyrektor / Prezes / Kierownik Klubu/
Data decyzji:2007/02/14

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Ucaniowski Klub Sportowy "Bukowe 29"   0.00  
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy"   0.00  
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży"   37800.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno"   7200.00  
Ucaniowski Klub Sportowy "Skorpion"   4600.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz"   20000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Tornado"   17000.00  
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 "Kodokan" Szczecin   6100.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Rondo"   7400.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka 51"   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy "SP 11 STAL"   7000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka"   4400.00  
Międzyszkolny Klub Sportowy "Polonia Piłka Szczecin"   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy SPRINT   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd"   8400.00  
AZS KUSY TRÓJKA-KOSZ SZCZECIN   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy 47 "Bushido-Morus"   32600.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica"   8100.00  
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego   15000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka"   10700.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka"   5800.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki"   16200.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"   9000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Pomiar"   9000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie"   7500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Gryfek"   4700.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna"   7900.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin