Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/039
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało
Termin składania:
2010/02/25
Data decyzji:
2010/03/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240
ze zm.).
Uchwały Nr XLII/1076/2009 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na rok 2010.

1. Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało
na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć muzycznych, w tym m. in.: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów występów, warsztatów itp.
oraz
działań muzycznych związanych z obchodami roku Fryderyka Chopina
(z wyłączeniem wydawnictw fonograficznych).
Realizacja projektów odbędzie się w Szczecinie.
Preferowane będą oferty wspierające starania miasta o tytuł Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1076/2009 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na rok 2010, maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 300 000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) do podziału.
Za wkład własny podmiotu składającego ofertę przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
b) podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązującym formularzu
BOP – 10 oraz BOP - 11,
c) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub wielu podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
d) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie musi być zachowany wymóg, o którym mowa w pkt 4, lit. f) oraz pkt 5, lit. e) niniejszego ogłoszenia,
e) proponowany projekt musi mieścić się w aktualnym zakresie działalności statutowej podmiotu i zaliczać się do sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
f) podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu,
g) uzyskanie dofinansowania realizacji projektu warunkuje rozliczenie przez podmiot poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu
do otwartego konkursu ofert,
h) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
i) podmiot starający się o dofinansowanie projektu w trybie otwartego konkursu ofert zobowiązany jest prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z zasięgiem terytorialnym działania organu publicznego ogłaszającego konkurs,
j) podmiot składający wniosek w trybie otwartego konkursu ofert zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, wydatki związane z promocją projektu wraz z wykorzystaniem znaków Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Szczecin oraz logo Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016.,
k) jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę z propozycją realizacji projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wyłonione podmioty mogą realizować projekty prowadzące do wykonania zadania Gminy Miasto Szczecin w okresie nie dłuższym niż od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) formą dofinansowania projektu prowadzącego do wykonania zadania będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 ze zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy
z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić
nie więcej niż 20 % otrzymanej dotacji,
f) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
g) podmiot, który otrzyma dofinansowanie realizacji projektu nie może podejmować działań, wynikiem których będzie otrzymanie pomocy finansowej z budżetu miasta na cel będący przedmiotem lub częścią przedmiotu już zawartej umowy (zlecenia) z Gminą Miasto Szczecin,
h) podmiot, który otrzyma dotację na realizację projektu zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie,
i) w przypadku gdy realizowany projekt w całości lub w części jest imprezą masową artystyczno – rozrywkową w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr 62, poz. 504), organizator imprezy odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa imprezy
i zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z zapisami w/w ustawy.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązującym formularzu BOP – 10 oraz BOP - 11, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu
i numerem konkursu, w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu
do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi
lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, w tym baza lokalowa, zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania, spójność kalkulacji kosztów z harmonogramem działań,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wartość merytoryczna oferty, w tym m. in. korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, opis działań promocyjnych, określenie liczby odbiorców i ich liczba, możliwości kreatywnego rozwoju i kontynuacji projektu,
5) dotychczasowa współpraca podmiotu z lokalnym samorządem, w tym sposób rozliczenia poprzednich dotacji.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2009 rok 20 000 zł Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba”,
(łącznie) 60 000 zł Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe,
30 000 zł Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina „Studentus”,
35 000 zł Fundacja Akademia Muzyki Dawnej,
45 000 zł Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich Zarząd Główny,
45 000 zł Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie „Katedra”,
30 000 zł Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych,
20 000 zł Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów „Academia”,
5 000 zł Parafia Ewangelicko – Augsburska Świętej Trójcy;

2010 rok nie realizowano tego typu zadania publicznego.

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni
od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są Pani Małgorzata Łogisz – telefon
424 50 83 i Pan Paweł Lisowski – telefon 424 56 60 pracownicy Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Szczecińska 30000.00
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 50000.00
Fundacja na Rzcecz Instrumentów Dętych 32000.00
Syowarzyszenie Villa Artis 5000.00
Katedra Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa 50000.00
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA 15000.00
Zachodniompomorskie Stowarzyszenie Jazzowe 40000.00
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej GAMBA 28000.00
Stowarzyszenie Inspiracje Mlodych 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2010/01/25, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/03/30 13:09:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/03/30 13:09:13 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/03/15 13:38:13 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/01/25 12:06:24 nowa pozycja