Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2006/024
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja programu upowszechniania kultury mniejszości narodowych.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów wpisanych do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności na wzmocnieniu procesów integracyjnych społeczności lokalnej poprzez wzajemne przekazywanie dorobku kultury i tradycji. Organizacja imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych stałych i cyklicznych mających na celu wymianę kulturalną
Termin składania:
2006/05/31
Data decyzji:
1900/01/01

                                        PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Przygotowanie i realizacja programu upowszechniania kultury mniejszości narodowych.

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów wpisanych do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności na wzmocnieniu procesów integracyjnych społeczności lokalnej poprzez wzajemne przekazywanie dorobku kultury i tradycji. Organizacja   imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych stałych i cyklicznych mających na celu wymianę kulturalną.  

 

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi

15 000,- zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

 

4.  Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:

-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania  organizacji,      której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,

-         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja,

-         proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji, (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),

-         organizacja może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,

-         rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

 

5.   Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres pięciu miesięcy  począwszy od dnia podpisania umowy do 31 października 2006 roku.

a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),

b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją,

d)      wydatki poniesione przez organizację na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane.

 

6.   Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z organizacjami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)      wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z polityką wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina (Uchwała Nr XXX/592/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.12.2004 r.).

 

8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2005 rok             15 000 zł            Związek Ukraińców w Polsce

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta  Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Małgorzata Łogisz – telefon 424 50 83, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/05/02, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2006/09/19 14:34:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2006/09/19 14:34:41 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/05/02 09:31:26 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/05/02 09:30:37 nowa pozycja