Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2006/001
Nazwa zadania:
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych formą profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2006/02/06
Data decyzji:
2006/03/20

                                                PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

                                               ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych jako forma profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych


Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie (wsparcie).

1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207)

1. Nazwa zadania:
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych formą profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom m.in. w postaci korzystania przez beneficjentów z zajęć socjoterapeutycznych oraz sportowo-rekreacyjnych
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu
wśród dzieci i młodzieży podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Szczecinie
c) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych
psychoaktywów
d) krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży
e) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym
Adresatami zadania są: dzieci i młodzież, mieszkańcy Szczecina – podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, który we współpracy z realizatorem zadania zakwalifikuje uczestników.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku
2006: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 100 000,- zł.
pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie


4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom
nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy
Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.03.2006 do 31.12.2006 przez okres 10 miesięcy w roku.
Placówki zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 3 godziny dziennie
b) prowadzić w szczególności następujące formy pracy:
1. Zajęcia socjoterapeutyczne
2. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych
3. Zawody, imprezy sportowe i sportowo-rekreacyjne
4. Działania informacyjne, obejmujące:
- prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnień w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym
- w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie do innych placówek, w tym wsparcia dziennego z dożywianiem i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania środków psychoaktywnych.
Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123 z późn. zm.)

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na :
a) utrzymanie lokalu
b) materiały biurowe i dydaktyczne
c) wynagrodzenia ekspertów włączonych w realizację zaplanowanych działań w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
d) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają
e) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zakres oferty podmiotu ubiegającego się o dotację musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania
5. Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych )
6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1. harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty
2. krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania dzieci i młodzieży podopiecznych MOPR w Szczecinie
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacje o kwalifikacjach kadry realizatorów wraz z kopiami potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów posiadanych kwalifikacji.

6. Termin składania ofert: do 6 lutego 2006 roku
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter).
Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
5. Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
6. Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
7. Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 ogłoszenia nastąpi w lutym 2006, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.03.2006 r.
8. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert
9. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem
10. Położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego
11. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez beneficjenta działalności programowej.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. zadanie nie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umowy otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
1. „Start” Klub Sportowy Inwalidów, w kwocie: 40 000,- zł.
2. Osiedlowy Klub Sportowy „Świt - Szczecin - Skolwin”, w kwocie: 93 000,- zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Orliki - 74”, w kwocie 4 000,- zł.
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Wiskord Szczecin”, w kwocie: 50.000,- zł.
5. Klub Sportowy „Stal Szczecin”, w kwocie: 50.000,- zł.

W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. zadanie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały
1. Osiedlowy Klub Sportowy „Świt - Szczecin - Skolwin”, w kwocie: 38 000,- zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, w
kwocie: 12 000,- zł.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/ e-mail:bop@um.szczecin.pl

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas - telefon 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Oświedlowy Klub Sportowy Świt 25000.00
Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA przy Gimnazium Nr 33" 11000.00
Stowarzyszenie POLITES 12000.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji 14000.00
Uczniowski Klub Sportowy "SZMARAGD" 15500.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 12500.00
Klub Sportowy WISKORD 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/01/06, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/09/23 09:45:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/09/23 09:45:12 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/03/28 09:49:45 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 13:12:33 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 09:20:49 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 09:15:37 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 09:12:30 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 09:11:41 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 08:59:34 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 08:31:07 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 08:29:33 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 08:28:36 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 08:26:25 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/06 08:23:53 nowa pozycja