Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
04/2005
Nazwa zadania:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
Organizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce 2005” i Gali Gwiazd Baletu
Termin składania:
2005/02/28
Data decyzji:
2005/03/04

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

realizacjadania publicznego w zakresie kultury i sztuki

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dkultury i tradycji

2. Rodzaj zadania: Organizacja IV Ogpolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy absolwent szkaletowych w Polsce 2005” i Gali Gwiazd Baletu.

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 20 000 z³. (s³ownie: dwadzieœcia tysi z³otych 00/100). Kwota dotacji nie mo¿e przekroczy0 % ca³kowitego bud¿etu realizacji zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z dnia 29 maja 2003 roku.)

5. Termin realizacji zadania: maj 2005 roku.

6. Termin sk³adania ofert: do 28 lutego 2005 roku.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty (inne ni¿ opisane w ustawie):
a) merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹ miasta w zakresie kultury i sztuki
b) mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofertkwalifikacje, uprawnienia i doœwiadczenie realizatorBR>c) zakres finansowania zadania z innych Ÿr ni¿ bud¿et Miasta
d) dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem i instytucjami kultuty; opinie, rekomendacje

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowych, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2004 rok 10 000 z³ Nazwa realizatora zadania: Fundacja Balet
2003 rok 10 000 z³ Nazwa realizatora zadania: Fundacja Balet


W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok8C, telefon 4245 105, www.szczecin.pl/bop/ , e-mail : bop@um.szczecin.pl.

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Marlena Chybowska – telefon 4245 660, Wydzia³ Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1) Ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poŸn. zm.).
2) Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Balet 20000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/01/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2007/01/22 15:05:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2007/01/22 15:05:55 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 14:52:56 modyfikacja wartości