Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/074
Nazwa zadania:
Przeprowadzenie imprezy edukacyjno-rekreacyjnej pn. Gra Miejska - 130 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m.in. na przeprowadzeniu gry miejskiej - zadania posiadającego formę edukacji ekologicznej społeczeństwa, popularyzującego aktywność ruchową mieszkańców oraz promującą historie komunikacji tramwajowej w Szczecinie.
Termin składania:
2009/07/23
Data decyzji:
2009/07/27

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/074

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Przeprowadzenie imprezy edukacyjno – rekreacyjnej pn. Gra Miejska – 130 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m.in. na przeprowadzeniu gry miejskiej – zadania posiadającego formę edukacji ekologicznej społeczeństwa, popularyzującego aktywność ruchową mieszkańców oraz promującą historie komunikacji tramwajowej w Szczecinie.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/847/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009 maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania na rok 2009 wyniesie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały zmieniającej plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na rok 2009.
Organizacja pozarządowa zabezpiecza wkład własny w min. wysokości 20 % wartości zadania.

Uwaga: za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
ze zm.)


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty zawarcia umowy do dnia
30.09. 2009 r.,

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 i 2009 zadanie nie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert.

Uwaga! Niekompletne oferty Organizacji, które nie zostaną uzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (091) 424 51 09 lub (091) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Tomasz Holona - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – (091) 42 45 619.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Federacja Zielonych GAJA 12000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/06/24, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:05:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:05:49 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:15:03 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:48:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/07/27 09:41:08 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/06/24 15:18:14 nowa pozycja