Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80313474

Aktualna strona: 388230

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2006/032
Nazwa zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.
Termin składania ofert:2006/07/31

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
429 400,- zł. (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a)    prowadzą szkolenie, nie punktują we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu wyłączając (konkurs nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych),
b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,
d)    zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e)    posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować,
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od września do grudnia 2006 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 31 lipca 2006 roku.
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość zawodników w tym zgłoszonych w okręgowym związku  sportowym, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
f)       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
g)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.       
2005 rok             601 250,-  zł            Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu                                                      dostępnego w Wydziale Sportu
2006 rok             643 750,-  zł             Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu                                                      dostępnego w Wydziale Sportu
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu telefon (91) 424 51 75.

Data decyzji:2006/08/30

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy PODJUCHY   10400.00  
Klub Sportowy Alkon   7100.00  
Osiedlowy Klub Sportowy ISKIERKA   31800.00  
Klub Sportowy Hutnik Eko Tras   39600.00  
Akademicki Klub Karate AZS SHOGUN   10800.00  
Osiedlowy klub Sportowy Świt Szczecin-Skolwin   28500.00  
Miejski Klub Sportowy POGOŃ04 SZCZECIN   21000.00  
Klub Sportowy OLIMPIC   9300.00  
Klub Sportowy Koszykówki AZS SZCZECIN   23000.00  
Jacht Klub AZS   9800.00  
Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego   0.00  
Towarzystwo Krzewiwnia Kultury Fizycznej Ognisko Gryf   13500.00  
Klub Sportowy Wiskord Szczecin   19100.00  
Prywatna Szkółka Piłki Nożnej Klub Piłkarski POGOŃ-PORTOWCY Wiktor Mazurek   0.00  
Osiedlowy Klub Sportowy Vielgowia Szczecin   24000.00  
Stowarzyszenie Sportów Walki BERSEKERS TEAM   0.00  
Miejski Klub Sportowy OLIMPIA   7500.00  
Osiedlowy Klub Sportowy Jeziorak   19800.00  
Szczecińskie Towarzystwo Promocji Sportu i Rekreacji   7400.00  
Klub Tańca Sportowego Kontra   8000.00  
Klub Karate Samuraj SZczecin   14700.00  
Jacht Harcerskiego Ośrodka Morskiego   16700.00  
Osiedlowy Klub Rekreacyjno-Sportowy DWUDZIESTKA-GUMIEŃCE   7100.00  
Klub Sportowy POGOŃ SZCZECIN NOWA   0.00  
Klub Biegacza MARATOŃCZYK TEAM   10900.00  
Klub Sportowy Inwalidów Start   18000.00  
Zarząd Środowiskowy Akademickiego żwiązku Sportowego   64500.00  
Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy PRAWOBRZEŻE   6900.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin