Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
17/2004
Nazwa zadania:
Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podeszłym
Rodzaj zadania:
Umożliwienie ludziom starszym szeroko pojętego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i politycznym.
Termin składania:
2004/11/30
Data decyzji:
2005/02/03

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizacjadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie
1. Nazwa zadania: Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podesz³ym.
2. Rodzaj zadania: Umo¿liwienie ludziom starszym szeroko pojgo uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym, naukowym i politycznym.
3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 30 000 z³.
(s³ownie: trzydzieœci tysi z³otych 00/100)
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poni¿szymi kryteriami:
a)      z³o¿enie oferty na realizacjadania, ktzosta³o uznane za odpowiadaj¹ce potrzebom nie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci o ktwystje podmiot,
b)      szczege i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiy gmin¹ Miasto Szczecin a podmiotem.
5. Termin realizacji zadania: dziedpisania umowy – 31 grudnia 2005 rok.
6. Termin sk³adania ofert: do 30 listopada 2004 roku.
7. Termin, tryb i kryteria (inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
Oferta na realizacjadania powinna niezale¿nie od sk³adnikbowi¹zkowych zawiera/DIV>
-         przedstawienie potencja³u kadrowego i rzeczowego zapewniaj¹cego wykonanie zadania,
-         szczegy zakres rzeczowy zadania w tym liczbsbjch zadaniem i sposch wy³onienia,, harmonogram planowane go zadania oraz planowany sposego ewaluacji,
-         przewidywane efekty realizowanego zadania,
-         kalkulacja przewidywanych koszt/DIV>
-         informacja o posiadanych w³asnych zasobach finansowych przeznaczonych na realizacjadania oraz deklarowanych przez instytucje wspacuj¹ce i sponsor/DIV>
-         informacje o podmiotach przewidzianych do wspacy i zakres dzia³aramach planowanego zadania,
-         informacja o dotychczasowych zadaniach realizowanych przez podmiot sk³adaj¹cy oferta zlecenie lub we wspia³aniu z Gmin¹ Miastem Szczecin oraz innymi podmiotami administracji publicznej.
-         zaproponowanie alternatywnych form spenia czasu wolnego dla ludzi starszych.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty niezale¿ne od przewidzianych ustaw¹:
-         doœwiadczenie w realizowaniu zagadnieobszarze profilaktyki i promocji zdrowia,
-         planowane efekty w wymiarze zmiany œwiadomoœci i postaw odbiorcadania,
-         uwzgliana bie ocena przedstawionej kalkulacji koszt odniesieniu do spodziewanych efektadania.
-         dotychczasowa dzia³alnoœrganizacji w realizacji takiego lub podobnego zadania oraz uzyskane efekty.
 
 
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowych, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok             30 000 z³.                     Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
2003 rok             21 000 z³.                     Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68C, telefon 424 51 05, www.szzczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Marta Giezek– telefon 424 56 74 , Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej.
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
10. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 19000.00
Polski Związek Głuchych 10700.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/18, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2005/04/19 14:05:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2005/04/19 14:05:40 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/25 13:42:16 modyfikacja wartości