Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/034
Nazwa zadania:
Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia promujące tę formę rekreacji w sezonie letnim 2010
Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2010/01/28
Data decyzji:
2010/02/24

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/034

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207) .

1. Nazwa zadania:
Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia promujące tę formę rekreacji
w sezonie letnim 2010.

2. Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania
wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przy czym
za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) :
1) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu krajoznawstwa dzieci i młodzieży, dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
2) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji
na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane
za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,
3) Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.


6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert
w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera
z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) zgodność proponowanego zadania z zapisami Strategii Rozwoju Miasta – Polityką wspierania rozwoju turystyki dla Miasta Szczecina,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań,
c) planowane efekty w wymiarze kształtowania postaw odbiorców zadania,
d) adresat zadania: oferta winna być skierowana do szerokiego grona odbiorców (ogółu mieszkańców Szczecina ze wskazaniem na rodziny
z dziećmi i młodzież),
e) miejsce realizacji zadania: wydarzenie winno odbywać się na terenie Szczecina i okolic,
f) zasięg zadania – charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny,
g) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
h) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
i) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
j) rzetelność i terminowość składanych sprawozdań z realizacji zadania, jeżeli dany oferent realizował zadanie wcześniej,
k) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art.
3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok Zadanie nie było realizowane

2009 rok 2 000 zł. Uczniowski Klub Sportowy Wiosło
4 000 zł. Klub Sportowy Wiskord
6 000 zł. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
8 000 zł. Flis OdrzańskiUwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Justyna Podlaska – telefon (91) 424 5085, Wydział Sportu i Turystyki, Referat ds. Turystyki.

Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną
do kontaktów z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna,
telefon (91) 4245 114.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 4700.00
Miejski Klub Sportowy "Wiking" 7000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Wiosło" 1400.00
Jachtowa Akademia Morska "Baltica" 5500.00
KS "Centrum Żeglarskie" 1400.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/28, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:17:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:17:45 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:25:10 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:23:36 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/24 12:10:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/28 10:10:15 nowa pozycja