Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/058
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością studentów i absolwentów szczecińskich uczelni zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych i informacyjnych
Termin składania:
2005/12/20
Data decyzji:
2006/01/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

1. Nazwa zadania: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Rodzaj zadania: Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością studentów i absolwentów szczecińskich uczelni zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych i informacyjnych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % całkowitego zadania.

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.):

dotację na realizację programu otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,

dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe,

złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,

szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotami.

Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2006 przez okres 12 miesięcy roku w sposób ciągły.

Warunki realizacji zadania:

miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,

uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą studenci i absolwenci szczecińskich wyższych uczelni,

wszystkie działania prowadzone w ramach wykonywanego zadania mają mieć charakter otwarty, a zwłaszcza bezpłatny udział studentów i absolwentów we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.),

projekt wykonalności zadania możliwy do zrealizowania pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, technicznym i finansowym,

organizacja ubiegająca się o dotację zobowiązana jest wykazać posiadanie własnych środków technicznych do przeprowadzenia zadania lub możliwość ich zapewnienia.

Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) należy składać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny ofert:

zgodność oferty z zadaniem konkursu,

możliwość realizacji zadania przez podmiot – spełnienie przez podmiot warunków konkursu,

wycena oferty, w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe podmiotu (wkład własny minimalny 50%),

dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność podmiotu (zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Miastem Szczecin),

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

w 2004 - 10 000 zł - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie - Studencki Klub Przedsiębiorcy

w 2005 - 10 000 zł - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie - Studencki Klub Przedsiębiorcy

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Stefan Karbownik i Pan Bartosz Raszkowski– telefon 424 55 96, fax 424 55 90 Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiebiorczości-10 000 zł 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/15, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:22:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:22:52 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/01/27 14:05:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/18 11:45:32 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/15 14:01:28 nowa pozycja