Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/057
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwie
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem Unii Europejskiej. Zadanie polega na prowadzeniu punktu informacyjnego, bazy przedsiębiorców oraz form szkoleniowych dla przedsiębiorców.
Termin składania:
2005/12/20
Data decyzji:
2006/01/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

Nazwa zadania: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

2. Rodzaj zadania: Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem Unii Europejskiej. Zadanie polega na prowadzeniu punktu informacyjnego, bazy przedsiębiorców oraz form szkoleniowych dla przedsiębiorców.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % całkowitego zadania.

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.):

dotację na realizację programu otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,

dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe,

dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,

złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,

szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotami.

Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2006 przez okres 12 miesięcy roku w sposób ciągły.

Warunki realizacji zadania:

miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,

uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecina,

otwarty charakter form realizacji zadania, a zwłaszcza bezpłatny udział przedsiębiorców we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (doradztwo, pośrednictwo gospodarcze, seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.),

współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej związanymi z integracją gospodarczą Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza istnienie w strukturach organizacji przedstawicielstwa europejskich sieci gospodarczych,

prowadzenie stałego punktu informacyjnego i doradztwa dla przedsiębiorców,

posiadana baza lokalowa do przeprowadzania form informacyjno – szkoleniowych,

dla ilości uczestników większej niż 100 osób wraz z odpowiednim zapleczem technicznym,

wykwalifikowana kadra.

Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) należy składać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny ofert:

zgodność oferty z zadaniem konkursu,

możliwość realizacji zadania przez podmiot – spełnienie przez podmiot warunków konkursu,

wycena oferty, w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe podmiotu (wkład własny minimalny 50%),

dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Miastem Szczecin),

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

w 2003 r. - 50 000,00 zł - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie - Centrum Euro Info,

w 2004 r. - 50 000,00 zł - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie - Centrum Euro Info,

w 2005 r. - 50 000,00 zł - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie - Centrum Euro Info.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Stefan Karbownik i Pan Bartosz Raszkowski– telefon 424 55 96, fax 424 55 90 Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości-50 000 zł 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/15, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:22:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:22:12 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/01/27 14:00:48 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/18 11:43:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/15 13:54:54 nowa pozycja