Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/073
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:
Szkolenie zawodników klubów szczecińskich w kadrze wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.
Termin składania:
2005/12/27
Data decyzji:
2006/01/12

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
1.      Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Szkolenie zawodników klubów szczecińskich w kadrze wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
150 000,- zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego zadania.
Proponowana kwota może ulec zmianie.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
a)        zadanie kierowane jest do podmiotów prowadzących szkolenie grup dzieci i młodzieży reprezentujących Miasto Szczecin na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej,
b)        dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, który:
-            prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-            zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
-            przedstawi udokumentowaną ilość szkolonych zawodników,
-            posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować),
c)        dotacja, wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe, zostanie udzielona podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym, ,
d)        dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
e)        złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,
f)         szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.
 
5.   Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.01. 2006 roku do  31.08.2006 roku.
 
6.   Termin składania ofert: do 27 grudnia 2005 roku.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w zamkniętej kopercie, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV). Koperta winna być opatrzona w pieczątkę organizacji, numer konkursu oraz napis "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.         Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia dokona Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta. Komisja po zaopiniowaniu przedstawi oferty Prezydentowi w celu podjęcia decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
Kryteria stosowane do oceny ofert:
a)         merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)         możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, ilość uzyskanych punktów we współzawodnictwie sportowym, program szkolenia),
c)         efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, zawodników, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika), 
d)         zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e)         dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2005 rok      180 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Zachodnia Federacja Sportu
2004 rok        95 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Zachodnia Federacja Sportu
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani dalej Podmiotami.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta   
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, Wydział Sportu.
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodnipomorska Federacja Sportu 150000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/25, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/01/30 12:36:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/01/30 12:36:26 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/28 11:59:18 nowa pozycja