Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/046
Nazwa zadania:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Organizacja uroczystych spotkań dla Seniorów wpisanych w historię 60 – lecia polskości Szczecina
Termin składania:
2005/10/17
Data decyzji:
2005/10/21

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizacje zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jej sfinansowanie.

1. Nazwa zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powinno obejmować swoją działalnością niepełnosprawność narządu ruchu.

2. Rodzaj zadania: Organizacja uroczystych spotkań dla Seniorów wpisanych w historię 60 – lecia polskości Szczecina

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 2. Maksymalna wysokość środków Gminy przewidzianych na realizację zadania : 15.000,-zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 • Zasady przyznawania dotacji:

  1. Dotację na realizację programu otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
  4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto

  Szczecin a oferentami.

  1. Termin i warunki realizacji:

  • Dofinansowanie zadania przez Gminę Miasto Szczecin obejmuje okres od 01-07-2005 do 31-12-2005
  • Zadania winny być zrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
  • Zadania należy realizować w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników,
  • W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

  • zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych,
  • zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  • szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków.

  Oferent może złożyć:

  • Jedną ofertę na wybrane zadanie,

  1. Termin składania ofert: 16 października

 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
  2. niekompletne,
  3. złożone po terminie,
  4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
  5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
  6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

  Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. zakres rzeczowy zadania,
  2. objęcie programem jak największej liczby uczestników Miasta Szczecina,
  3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
  4. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
  5. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.

  Dotacje nie może być udzielona na:

  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
  2. działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
  3. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  4. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  5. działalność polityczną i religijną.

  1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym - brak
   

  W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

  Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. 424-56-70.

  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
   (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).


  Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
  0Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy15000.00
  udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/09/16, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 12:15:31
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Sylwia Pączka 2006/01/27 12:15:31 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2006/01/27 10:49:44 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2005/09/23 12:13:20 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2005/09/22 12:52:21 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2005/09/19 15:33:25 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2005/09/16 09:55:53 nowa pozycja