Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
027/BOP/2005
Nazwa zadania:
Realizacja imprezy artystycznej na Łasztowni w ramach obchodów 60-lecia polskiego Szczecina
Rodzaj zadania:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Termin składania:
2005/07/06
Data decyzji:
2005/08/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Szczecina, wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

 1. Nazwa zadań: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 2. Rodzaje zadań:

2.1 zadanie pierwsze - Realizacja imprezy artystycznej na Łasztowni w ramach obchodów 60- lecia polskiego Szczecina - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2.2. zadanie drugie - Przygotowanie i wydanie publikacji związanej z uhonorowaniem ważnych dla miasta postaci w ramach obchodów 60- lecia polskiego Szczecina - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

2.3. zadanie trzecie - Festiwal Myśli Drukowanej - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 6 000 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

3. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z dnia 29 maja 2003 roku.)

4. Termin realizacji zadania: czerwiec - grudzień 2005 roku.

5. Termin składania ofert: do 6 lipca 2005 roku.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty (inne niż opisane w ustawie):

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty,
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym zakresu rzeczowego zadania,
 3. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 4. merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityka miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 5. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, posiadane zasoby),
 6. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje,
 7. dysponowanie odpowiednio wyszkoloną i doświadczoną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 8. koszty realizacji zadana w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

7. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

zadanie pierwsze – zadanie takie nie było realizowane,

zadanie drugie - zadanie takie nie było realizowane,

zadanie trzecie – w 2004 roku – Stowarzyszenie Operahaus – 10 000 złotych,

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój168C, telefon 4245 105, www.szczecin.pl/bop/ , e-mail : bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami są:

Pani Joanna Kozakowska – telefon 424-56-60 Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).

 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie ANIMATYCA-zadanie 1 6000.00
Stowarzyszenie OPERAHAUS-zadanie 3 6000.00
Stowarzyszenie OPERAHAUS-zadanie 2 4000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/06/06, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 12:14:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 12:14:37 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/11 09:48:28 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/11 09:47:32 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/08/09 12:56:10 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/06/07 12:27:39 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/05/11 12:09:53 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/05/11 12:07:50 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/05/11 12:01:31 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/05/11 11:50:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/04/01 14:58:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/04/01 14:56:07 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/04/01 14:49:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/04/01 14:45:53 nowa pozycja