Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75596035

Aktualna strona: 355917

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2008/010
Nazwa zadania:Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową
Rodzaj zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania ofert:2008/02/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży
w tym we współpracy z placówkami oświaty.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 312 000 zł. (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) punktują lub nie punktują we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować.

Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku (wzór ankiety w załączeniu),

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość zawodników w tym zgłoszonych w okręgowym związku sportowym, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 rok 322 200 ,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2007 rok 246 400 ,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 56 48, Wydział Sportu i Turystyki.
 


Data decyzji:2008/03/17

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Gryfek"   3500.00  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado"   12000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka"   11500.00  
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy DĄBIE   4000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki"   17000.00  
Uczniowsli Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC 34 Szczcecin   2500.00  
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 Kodokan Szczecin   7000.00  
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży"   43500.00  
Uczniowski Klub Tenisowy GUMIEŃCE   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław   8500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Rondo"   6000.00  
Uczniowski Klub Sportowy 47 "Bushido-Morus"   34000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Pogodno"   7000.00  
Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA   2500.00  
Ucaniowski Klub Sportowy "Bukowe 29"   3500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Pomiar"   11000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Iskierka"   7000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz"   31000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica"   25000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Pomorzanie"   13000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"   9000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd"   10000.00  
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego   10000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka 51"   12000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna"   12000.00  
Ucaniowski Klub Sportowy SP 11 STAL Szczecin   9500.00  
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy"   0.00  
Lista załączników:
typ pliku  Ankieta z działalności sportowej klubu w 2007 roku  [39 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin