Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80341535

Aktualna strona: 484879

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/ID/2012/016
Nazwa zadania:Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:
Termin składania ofert:2011/12/20

BOP/ID/2012/016
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia - dostępność do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

1. Nazwa zadania:
Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób
bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:
a) zapewnienie dostępności do podstawowych świadczeń lekarskich i pielęgniarskich dla
osób nieubezpieczonych będących podopiecznymi ww. placówek,
b) prowadzenie gabinetu pomocy doraźnej,
c) zapobieganie zdrowotnym skutkom bezdomności,
d) podejmowanie innych działań poprawiających sytuację zdrowotna podopiecznych
noclegowni i schronisk dla bezdomnych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań.
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Organizacje deklarujące finansowy wkład własny winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.

4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2010r. Nr 234, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25)

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.
3) Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące pozycje :
a) opłacenie transportu,
b) zakup niezbędnych materiałów
c) wynagrodzenie osób zatrudnionych przy bezpośredniej realizacji zadania
d) opłacenie kosztów utrzymania pomieszczeń służących realizacji zadania
e) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 20% brutto dotacji,
o którą się ubiegają.
ponadto:
1) Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób
częściowy,
2) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom
nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie
środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania.

7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 20.12.2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Podmiot uczestniczący w konkursie zobowiązany jest do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach
w przypadku braku adresu mailowego podmiot zobowiązany jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
– dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11).

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną – mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, składający ofertę
(zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań) ;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione
będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy
i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc po uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) spójnością oferty z systemem wsparcia osób bezdomnych na terenie Szczecina.

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.

11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w 2011 roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010r. - Stowarzyszenie FENIKS - 60 000,00 zł
2011r. - Stowarzyszenie FENIKS - 60 000,00 zł

13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon 91 42 45 109, www.szczecin.pl/bop , e-mail: bop@um.szczecin.pl
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 05.12.2011r. w sali 335 OP o godz. 12.00.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest:
Pani Wioletta Perzyńska Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 42 45 674, e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl
Pani Iwona Dubiel – telefon 91 42 45 109, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.


Data decyzji:2012/01/05

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Feniks   60000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin