Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80341537

Aktualna strona: 484880

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/ID/2012/014
Nazwa zadania:Ochrona i promocja zdrowia
Termin składania ofert:2011/12/14

BOP/ID/2012/014

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie/powierzenie* wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie/finansowanie*.


1. Nazwa zadania:

1.a)Nazwa zadania:
Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym:
a) wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci,
b) edukacja i wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Kwota 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych brutto).


1.b)Nazwa zadania:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzież
szczecińskich szkół.
Kwota 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych brutto).


1.c)Nazwa zadania:
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym:
a) działania z zakresu wczesnego wykrywania cukrzycy u mieszkańców Szczecina,
b) zapobieganie powikłaniom choroby.
Kwota 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych brutto).


1.d)Nazwa zadania:
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, w tym:
a)działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej – indywidualnej i grupowej dla kobiet po zabiegach onkologicznych piersi.
b)udzielanie wsparcia psychologicznego i społecznego kobietom po zabiegach onkologicznych piersi
Kwota 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych brutto).


1.e)Nazwa zadania:
Wszechstronna aktywizacja seniorów, w tym:
a) poprawa dostępności do edukacji, kultury i rekreacji dla osób w wieku starszym,
b) pomoc w realizacji potrzeb psycho - społecznych szczecińskich seniorów.
Kwota 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych brutto).

Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania.

 

2. Rodzaj zadania.

2a). Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na profilaktyce i promocji zdrowia skierowanej do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców, w tym:
a) zwiększenie dostępu do badań i porad specjalistów,
b) wczesna diagnoza i rehabilitacja,
c) zapobieganie dysfunkcjom dzieci w wieku rozwojowym.

2b). Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

2c). Rodzaj zadania.
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym:
a) edukacja zdrowotna i żywieniowa dla mieszkańców Szczecina w zakresie
cukrzycy,
b) wykonywanie badań pozwalających na wczesne wykrycie choroby,
c) podejmowanie działań zapobiegających powikłaniom cukrzycy.

2d). Rodzaj zadania.
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, w tym:
a) zwiększenie dostępu do świadczeń rehabilitacji i fizjoterapii dla kobiet po zabiegach
onkologicznych piersi,
b) ciągłe podnoszenie poziomu odpowiedzialności za własne zdrowie,
c) promowanie badań profilaktycznych dla kobiet .

2e). Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na działaniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowanych do osób starszych, w tym:
a) realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych rozwijających zainteresowania seniorów,
b) zagospodarowanie czasu wolnego,
c) zapobieganie wykluczeniu i samotności osób starszych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań.
Maksymalna łączna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe/środki rzeczowe wycenione.
Organizacje deklarujące finansowy wkład własny (poza środkami własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.


4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010r. Nr 234, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6,
poz.25)


5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 30.11.2012r.


6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.
3) Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące pozycje :
a) opłacenie transportu,
b) zakup niezbędnych materiałów
c) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy bezpośredniej realizacji zadania
d) opłacenie kosztów utrzymania pomieszczeń służących realizacji zadania
e) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 20% brutto dotacji,
o którą się ubiegają.
ponadto:
1) Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób
częściowy,
2) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom
nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie
środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania.


7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert
w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do 14.12.2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Podmiot uczestniczący w konkursie zobowiązany jest do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty
w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach
i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego podmiot zobowiązany jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
– dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11).

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną – mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.


9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu:
7) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
8) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
9) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
10) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.


10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.


11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.


12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w 2011 roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.
1. Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
2010 rok:
a) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza
w Szczecinie - 5 000,00 zł
b) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie - 5 000,00 zł
2011 rok:
a) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza
w Szczecinie - 7 500,00 zł
b) Fundacja ”Powrót do marzeń” w Szczecinie - 7 500,00 zł

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzież szczecińskich szkół.
2010 rok:
Stowarzyszenie Tacy Sami w Szczecinie - 3 000,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju ,,Stricte” w Szczecinie - 3 000,00 zł
2011 rok:
a) Fundacja Pogotowie Teatralne - 10 000,00 zł
b) Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju ,,Stricte” - 5 000,00 zł

3. Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina
2010 rok:
a) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Grodzki w Szczecinie - 7 000,00 zł
b) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie - 3 000,00 zł
2011 rok:
a) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Grodzki w Szczecinie - 14 000,00 zł
b) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - 6 000,00 zł

4. Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi
2010 rok:
Stowarzyszenie Amazonek ,,AGATA” w Szczecinie - 10 000,
2011 rok:
Stowarzyszenie Amazonek ,,AGATA” w Szczecinie - 15 000,00 zł

 

5. Wszechstronna aktywizacja seniorów
2010 rok:
a) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie - 2 000, 00zł,
b) Stowarzyszenie Akademia Wiedzy w Szczecinie - 4 000,00 zł
c) Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - 2 000,00 zł
d) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie - 2 000,00 zł
2011 rok:
a) Stowarzyszenie Akademia Wiedzy w Szczecinie - 17 880,00zł
b) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - 7 120,00 zł

13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N telefon 91 424 5109, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 19.12.2012r. w sali 335 OP o godz. 10.00.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest:
Pani Wioletta Perzyńska Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 42 45 674, e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl.

Pani Iwona Dubiel – telefon 91 42 45 109, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

 

 

 


 


Data decyzji:2012/01/05

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Amazonek AGATA   25000.00  
Stowarzyszenie Rodzin i i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA   12000.00  
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA” w Szczecinie   13000.00  
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku    12000.00  
Make It Funky Production   6000.00  
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski   5000.00  
Fundacja Pogotowie Teatralne   18200.00  
Stowarzyszenei Akademia Wiedzy   12000.00  
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Grodzki Szczecin   20000.00  
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski   6760.00  
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM"   11750.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin