Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy unieważnione

Nr konkursu:
BOP/AW/2009/016
Nazwa zadania:
Akademia Walki z Rakiem
Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne
Termin składania:
2008/12/30
Data decyzji:
2008/11/21
Konkursy unieważnione:
Tak


Część A (jawna) PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz 
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Akademia Walki z Rakiem.

2. Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Przyznanie środków finansowych odbędzie się zgodnie z projektem zgodnie z projektem budżetu Miasta na rok 2009. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta innej kwoty, kwota środków na zadanie ulegnie proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.).
· Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających na pomocy chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
· Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze,
a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione.
· Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, 
o która wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w sposób ciągły na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie 
w realizacji podobnych działań,
· atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form,
· kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, ilość uczestników, czas trwania),
· zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta, w tym wielkość środków własnych,
· liczba osób objętych zadaniem,
· planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadanie,
· charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
· dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 30 000 zł Fundacja Dom Hospicyjny- Gościniec Królowej Apostołów
2008 rok 20 000 zł Fundacja Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są 
w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Wioletta Perzyńska – telefon (91) 424 56 74 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/21, odpowiedzialny/a: Anna Wierzchowiec, wprowadził/a: Anna Wierzchowiec, dnia: 2009/01/30 13:01:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wierzchowiec 2009/01/30 13:01:51 modyfikacja wartości
Anna Wierzchowiec 2008/11/21 13:04:06 nowa pozycja