Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia konkursów ofert

WAŻNE: 16 listopada 2020 r. Gmina Miasto Szczecin wprowadziła elektroniczny generator ofert Witkac.
Zmiany obowiązują od najbliższego naboru wniosków na realizację zadań publicznych, których termin rozpoczęcia przypada w roku 2021.
UWAGA: oferty na realizację zadań publicznych należy wprowadzić i złożyć w elektronicznym generatorze wniosków Witkac. Do Kancelarii Biuro Obsługi Urzędu Miasta należy złożyć wyłącznie papierowe potwierdzenie złożenia oferty generowane z systemu opatrzone właściwymi podpisami osób upoważnionych.
Więcej informacji w aktualnościach Biura DOTACJE NA ROK 2021 PO NOWEMU!

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert
BDO/WEA/2023/038   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Celem zadania jest poprawa jakości życia osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin.    2022/12/20  
BDO/WEA/2023/037   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 Zapewnienie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt wraz z azylem oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt i przyrody.   2022/12/20  
BDO/SP/2023/036   Prowadzenie centrum Integracji Społecznej Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2022/12/16  
BDO/WEA/2023/035   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2023 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.   2022/12/14  
BDO/WEA/2023/034   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2023 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt. Zabiegom sterylizacji i kastracji winny być poddawane wszystkie osobniki dojrzałe płciowo, bez względu na wiek.   2022/12/14  
BDO/WEA/2023/033   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. 1. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.); 2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.   2022/12/14  
BDO/WEA/2023/032   Zapewnienie usługi doraźnej opieki i organizacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży pozostających pod opieką uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS”. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu usługi doraźnej opieki, organizacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży w wieku od 2 do 17 lat pozostających pod opieką uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   2022/12/14  
BDO/SP/2023/031   Nabór Partnera na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu "Senior+" prowadzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2022/12/13  
BDO/WEA/2023/030   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2022/12/12  
BDO/WEA/2023/029   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze spożywania alkoholu.   2022/12/12  
BDO/SP/2023/028   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Pomoc społczna   2022/12/09  
BDO/SP/2023/027   Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie, w tym dla osób w kryzysie bezdomności z problemem alkoholowym. Pomoc społczna   2022/12/09  
BDO/SP/2023/026   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2022/12/09  
BDO/WEA/2023/025   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w 2023 i 2024 roku w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w 2023 i 2024 r., związanego z trwałością projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2022/12/08  
BDO/WEA/2023/024   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców. Przedmiotem konkursu jest realizacja działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, strony internetowej oraz szkoleń.   2022/12/08  
BDO/WEA/2023/023   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, w tym wspomaganie rozwoju dziecka przez diagnozę i terapię. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym z wykorzystaniem diagnozy psychofizycznej dedykowanej dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi połączonych z wydaniem opinii z zaleceniami i zapewnieniem specjalistycznego programu terapeutycznego.   2022/12/08  
BDO/SP/2023/022   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Pomoc społczna   2022/12/09  
BDO/SP/2023/021   Wspieranie osób z niepełnosprawnościami intelektyalnymi poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08  
BDO/SP/2023/020   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023 - 2027 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08  
BDO/SP/2023/019   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/12/09  
BDO/SP/2023/018   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2022/12/08  
BDO/SP/2023/017   Zapewnienie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08  
BDO/SP/2023/016   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08  
BDO/SP/2023/015   Integracjia i aktywizacja osób starszych - wpieranie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/12/09  
BDO/SP/2023/014   Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi. Pomoc społczna   2022/12/08  
BDO/SP/2023/013   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08  
BDO/SP/2023/012   Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miasto Szxczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08  
BDO/SP/2023/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08  
BDO/WEA/2023/010   Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu kompleksowego wsparcia mieszkaniowego osobom w sytuacji kryzysowej, w szczególności osobom uzależnionym w tym zwolnionym z zakładów karnych (moduł I) oraz będących w kryzysie bezdomności (moduł II).    2022/12/08  
BDO/WEA/2023/009   Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin   2022/12/07  
BDO/WEA/2023/008   Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu działań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, wspierających i pomocowych, mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2022/12/07  
BDO/WEA/2023/007   Udzielanie wsparcia Stowarzyszeniom Abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez Stowarzyszenia Abstynenckie długofalowych działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz osoby współuzależnione, mających na celu zmianę negatywnych nawyków oraz utrwalanie prawidłowych wzorów zachowań i funkcjonowania w życiu społecznym.   2022/12/07  
BDO/WEA/2023/006   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2022/12/07  
BDO/SP/2023/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2022/12/09  
BDO/PS/2023/004   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/12/08  
BDO/SP/2023/003   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej    2022/12/08  
BDO/KK/2023/002   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/12/08  
BDO/NB/2022/077   Organizacja cyklu imprez sportowych dla szczecińskich przedszkoli pn. "Piłkarki jak Mikołajki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/11/22