Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy unieważnione

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/WEA/2023/037   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 Zapewnienie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt wraz z azylem oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt i przyrody.   2022/12/20   2023/01/05  
BDO/SP/2022/075   Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/09/26   2022/10/07  
BDO/SP/2021/044   Opieka Paliatywna Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2021/03/31   2021/04/16  
BDO/SP/2020/075   „ Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny ” Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.    2020/07/30   2020/08/13  
BDO/WEA/2020/074   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego.   2020/07/20   2020/07/31  
BDO/PS/2020/060   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina, jak również lokalnego sektora pozarządowego. zadanie publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/03/26   2020/04/10  
BDO/SP/2020/051   "Internetowy poradnik rodzica zastępczego" System wsparcia dziecka i rodziny   2020/02/20   2020/03/18  
BDO/SP/2019/075   „Superwizja” wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/09/17   2019/09/27  
BDO/WEA/2019/074   Organizacja konferencji związanej z tematyką współpracy międzysektorowej w działaniach na rzecz wsparcia dziecka i rodziny pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wsparcia dziecka i rodziny”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowej konferencji w zakresie międzysektorowych działań na rzecz dziecka i rodziny z problemem alkoholowym i doświadczającej przemocy.   2019/09/05   2019/09/19  
BDO/WEA/2019/069   „Trening umiejętności wychowawczych – z uwzględnieniem problematyki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzech weekendowych szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie   2019/07/10   2019/07/16  
BDO/ID/2019/028   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.   2019/01/25   1900/01/01  
BOP/KS/2017/068   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/10/17   2017/11/02  
BOP/JG/2017/059   "Organizacja wydarzeń towarzyszących oraz promocja Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2017 - Szczecin Miasto Gospodarz" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/27   2017/07/04  
BOP/WE-A/2016/035   Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie położonego przy al. Wojska Polskiego 247. Wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Miasto Szczecin, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   2016/01/25   2016/02/01  
BOP/WE-A/2016/019   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/018   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/SP/2015/056   Zlecenie organizacji całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych pomoc społeczna   2015/08/21   2015/09/04  
BOP/SP/2011/060   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    2011/07/29   1900/01/01  
BOP/ID/2010/027   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   2010/01/19   2010/02/04  
BOP/KSz/2009/059   Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   2009/05/20   2009/06/17  
BOP/ID/2009/022   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2009/01/05   2009/01/13  
BOP/AW/2009/016   Akademia Walki z Rakiem Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne   2008/12/30   2008/11/21  
BOP/SP/2006/026   Rehabilitacja osób cierpiących na chorobę parkinsona Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/06/09   2006/06/22