Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/KK/2023/001   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2023 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/11/17   2022/11/29  
BDO/NB/2022/077   Organizacja cyklu imprez sportowych dla szczecińskich przedszkoli pn. "Piłkarki jak Mikołajki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/11/22   2022/12/02  
BDO/NB/2022/076   Organizacja turnieju piłki ręcznej juniorów Handball Szczecin CUP 2022 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/10/12   2022/10/21  
BDO/WEA/2022/074   „Kurs języka polskiego jako języka obcego dla uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka polskiego jako języka obcego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat - będących uczestnikami projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS” nr RPZP.07.06.00-32-P015/22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   2022/09/26   2022/10/03  
BDO/SP/2022/073   Szkolenia dla zawodowych niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2022/09/13   2022/09/21  
BDO/NB/2022/072   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/08/08   2022/08/19  
BDO/NB/2022/071   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Jesień 2022. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/08/08   2022/08/19  
BDO/WEA/2022/068   Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2022/06/30   2022/07/20  
BDO/WEA/2022/065   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także uczestników placówek wsparcia dziennego oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także uczestników placówek wsparcia dziennego oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego.   2022/06/14   2022/06/22  
BDO/WEA/2022/063   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej     2022/06/03   2022/06/13  
BDO/PS/2022/062   Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2022 roku. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2022/06/02   2022/07/15  
BDO/JG/2022/061   "Organizacja plebiscytu wraz z kampanią podsumowującą - promującą i nagradzającą zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Szczecina" działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2022/06/02   2022/06/20  
BDO/KK/2022/060   "Oferta programowa 2022-edycja druga” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2022/05/06   2022/04/14  
BDO/PS/2022/054   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2022/04/25   2022/04/29  
BDO/JG/2022/052   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2022/04/13   2022/03/22  
BDO/KK/2022/048   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2022/03/31   2022/04/12  
BDO/PS/2022/042   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2022 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/02/21   2022/03/10  
BDO/KK/2022/022   "Oferta programowa 2022” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/21   2022/01/27  
BDO/PS/2022/013   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2022 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14   2021/12/29  
BDO/PS/2022/012   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji w latach 2022-2023. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14   2021/12/29  
BDO/KK/2022/011   Prowadzenie „Inkubatora” w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odpowiadającego na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej; wspierającego organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/14   2021/12/23  
BDO/KK/2022/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu    2021/12/14   2021/12/23  
BDO/KK/2022/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego    2021/12/14   2021/12/28  
BDO/KK/2021/047   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2021/04/19   2021/04/27  
BDO/WE-A/2021/042   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/03/31   2021/04/23