Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
SBS 5 STOP HATE
Data
2024/05/11
Miejsce
Teatr Letni im. H. Majdaniec

PROTOKÓŁ

Nr 4 z dnia 11.05.2024 r.

z kontroli masowej imprezy sportowej

 

 1. Nazwa: „SBS 5 STOP HATE“.
 2. Miejsce: Teatr Letni im. H. Majdaniec przy ul. Fałata 2 w Szczecinie.
 3. Termin: 11.05.2024 r. w godzinach16.00 – 24.00.
 4. Przedmiotkontroli: Zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji
  nr WZKiOL-IV.5310.2.9.2024.RCz dnia 24.04.2024 r.
 5. Kontrolujący: Katarzyna Bukowska – Główny Specjalista - Wydział Zarządzania Kryzysowego
  i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. UpoważnienieNr WO-I.0052.3.34.2020.AP Prezydenta Miasta Szczecin z dnia: 20.01.2020 r.
 6. Organizator: SBS Spółka z o.o., ul. Robotnicza 7, 71-712 Szczecin.
 7. Przedstawiciel organizatora: p. Katarzyna Król.
 8. Kierownik ds. bezpieczeństwa: p. Tomasz Andrzejak.
 9. Podstawa: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2023.616 t.j.).

 

 

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy

Spełnienie wymagań
TAK / NIE

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji – maksymalnie 2600 osób

TAK/1921

2.

Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej 16.00 – 24.00

16.00

23.30

3.

Zapewnienie obecności służb ochrony:

TAK

1) Obecność służby porządkowej – co najmniej7pracowników

2) Obecność służby informacyjnej – co najmniej 26 pracowników

TAK

3) Kierownik ds. Bezpieczeństwa: Tomasz Andrzejak

TAK

4.

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

TAK

 1. Wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,
 1. Wyposażenie w jednolity ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”,

TAK

 1. Wyposażenie w wymagane środki w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań

TAK

 1. Posiadanie uprawnień przez pracowników służby porządkowej
  i informacyjnej

TAK

5.

Ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej
i informacyjnej prowadzona przez organizatora.

TAK

6.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk .

NIE DOTYCZY

7.

Zabezpieczenie służb medycznych zgodne z opinią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

- 1 zespół wyjazdowy bez lekarza

- 1 patrol ratowniczy

TAK/dodatkowa karetka

8.

Wymagany ubiór zabezpieczenia medycznego i oznakowania punktu medycznego

TAK

9.

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

TAK

10.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności.

TAK

11.

Zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej.

TAK

12.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

TAK

13.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

TAK

14.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu.

TAK

15.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu imprezy masowej.

TAK

16.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

TAK

17.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

TAK

18.

Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
poniżej 3,5% w miękkich pojemnikach

TAK

19.

Faktyczny czas rozpoczęcia kontroli

16.00

20.

Faktyczny czas zakończenia kontroli

20.00

 

Uwagi stwierdzone podczas kontroli: .

 

 

 

 

 

Katarzyna Bukowska                                     Katarzyna Król                                  Tomasz Andrzejak         

 

 

Kontrolujący                                                        Organizator                              Kierownik ds. bezpieczeństwa

 

 

 

Szczecin, dn. 11.05.2024 r.


 

 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (Dz.U.2023.616 t.j.).

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2023.1739 t.j.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).
 5. RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).
 6. Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).
 7. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995.t.j.).
 8. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.68.50.2012.U z dnia 01.02.2012 r. oraz Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.6110.2.4.2014.AU z dnia 09.09.2014 r.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2024/05/15, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bukowska, wprowadził/a: Katarzyna Bukowska, dnia: 2024/05/15 11:34:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bukowska 2024/05/15 11:34:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Bukowska 2024/05/15 11:33:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Bukowska 2024/05/15 10:09:34 nowa pozycja