Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Przetarg na sprzedaż gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 2a położonego w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż gminnego lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
oraz udziałem w nieruchomości gruntowej

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

 

Pow.
lokalu (m2)

Pow.
działki (m2)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Gabriela Narutowicza 9/2a

 

pomiędzy parterem a I piętrem
 

Opis:

dwa pomieszczenia

nr dz.: 3/9

Obr. 1046

 

 

13,18

 

1925

Zgodnie
ze Studium:

wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska usługowo- mieszkaniowa,
usługowa

 

zgodny z charakterem użytkowania

3/1000

40 000,00
(czterdzieści iysięcy)

w tym:


33 800,00 
lokal niemieszkalny


6 200,00

udział
w nieruchomości gruntowej

2 000,00
(dwa tysiące)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
sala obrad Rady Miasta Szczecin (sala nr 173, wejście lewym skrzydłem).

Lokal został przeznaczony do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 71/WMiRSPN/2024 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 23.02.2024 r.

Sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin
Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.06.2024 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

W celu identyfikacji oferenta w tytule wpłaty należy podać następujące dane: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko oraz numer PESEL albo nazwę oferenta oraz numer NIP. 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  Jest zlokalizowana na obszarze jednostki planistycznej S.N.01 wskazanej w Studium uchwalonym Uchwałą
  Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.  Dla jednostki planistycznej S.N.01 określono następujące kierunki: funkcja dominująca – wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska usługowo- mieszkaniowa, usługowa; funkcje uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej i niskiej intensywności i mieszkaniowo-usługowa, zieleń urządzona, obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m², tereny zamknięte. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia ww. studium.
 2. Lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 2a położony w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 9 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.264.2020.ML z dnia 02.06.2020 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
 3. Stan techniczny lokalu niemieszkalnego opisany został w protokole stanu technicznego z dnia 05.06.2020 r.
 4. Budynek położony przy ul. Gabriela Narutowicza 9 jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
 5. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 7. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi niemieszkalnemu - pomieszczeniu gospodarczemunr 2apołożonemu w budynku przy ul.Gabriela Narutowicza 9jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 8. Udział w częściach wspólnych nieruchomości został ustalony zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
 9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 10. Zbywany lokal niemieszkalny - pomieszczenie gospodarcze nr 2a położony w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 9
  w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od dnia 23.05.2024 r. do dnia 26.06.2024 r., po wcześniejszym uzgodnieniuterminu oględzinz Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl.
 11. Z dokumentacją lokalu można zapoznać się od 23.05.2024 r. do 25.06.2024 r. w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 433, e-mail: jkonopka@um.szczecin.pl

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- Referat ds. Sprzedaży Lokali
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 433

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.eu, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344,poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.


 Data publikacji: 2024/05/23
Datawygaśnięcia: 2024/06/26
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2024/05/23, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Jaromira Konopka-Bomba, dnia: 2024/05/23 10:26:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jaromira Konopka-Bomba 2024/05/23 10:26:50 nowa pozycja