Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Udzielanie Informacji dotyczących spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych:
tel. 91 42 45 603, numer pokoju 44
tel. 91 42 45 605, numer pokoju 43
 
adres:
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Obsługi Interesantów
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

RODZAJE ZEZWOLEŃ:

ze względu na rodzaj sprzedawanego alkoholu:

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo;
 • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa );
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu;

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN SĄ WYDAWANE NA OKRES 5 LAT

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %.

ze względu na charakter sprzedaży:

 • do spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia );
 • do spożycia poza miejscem sprzedaży ( handel detaliczny );
 • jednorazowe na okres 2 dni ( dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych );
 • organizacja przyjęć (catering );

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania punktów sprzedaży.

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW:

WARUNKI PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

 • posiadanie zezwolenia;
 • wniesienie opłaty;
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty;
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa;

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA:

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  - sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych;
  - sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej  18 % alkoholu w domach wypoczynkowych;
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy,w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkohowych;
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej, niż po upływnie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA:

 • likwidacji punktu sprzedaży;
 • upływa terminu ważności zezwolenia;
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 • niedopełnienia w terminach obowiązku: 
    a) złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 111 ust. 4, lub
    b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 ustawy d nia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30 % tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ:

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
 
 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia ) i za cały rok wynoszą:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
   Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
   w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

   Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
    
 2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

   Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
   Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. Opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
   Terminy płatności ww. opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły - poprzez kalendarzowe daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia wyznaczonych terminów związanych z sytuacją "przypadania" końca terminu w dzień wolny od pracy ( jakim jest sobota i niedziela ).
 

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty za korzystanie z zezwoleń: 31 1020 4795 0000 9102 0277 8553 ( wpływy z tytułu wpłat za zewolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenia stałe, zezwolenia jednorazowe, raty za korzystanie z zezwoleń )

PEŁNOMOCNIK:

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto ( potwierdzenie podłącz do oświadczenia ).

numer konta 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 ( opłaty skarbowe dotyczace m. in. pełnomocnictw, zaświadczeń o dokonaniu opłaty za zezwolenia, duplikatów zezwoleń )

Zamiast oryginału dokumentu ( pełnomocnictwa ) strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 PODSTAWA PRAWNA

Inne informacje:

numery rachunków bankowych 

Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

 • Obrót hurtowy napojami alkoholowymi typu A i B
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Korsarzy 34 pokój nr 120
  tel. 4807227
 • Obrót hurtowy napojami alkoholowymi typu C
  Ministerstwo Rozwoju
  Departament Handlu i Usług
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju znajduje się wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu / https://dane.gov.pl/pl/dataset/1191 /.

udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2006/01/17, odpowiedzialny/a: Anna Jaskowiak, wprowadził/a: Joanna Kosowska, dnia: 2023/11/14 14:18:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Kosowska 2023/11/14 14:18:06 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2023/11/14 14:18:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/02/07 07:50:30 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2023/01/24 11:22:10 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2023/01/19 12:43:31 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/15 07:22:38 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/14 08:32:05 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/14 08:31:50 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/14 08:31:25 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/11 13:36:55 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/11 13:36:34 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2022/02/11 13:31:52 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:56:42 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:56:32 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:54:58 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:53:49 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:53:28 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:48:45 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:48:33 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:48:25 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:41:28 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:35:33 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:32:40 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/08/04 11:14:27 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/03/30 07:34:10 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/03/30 07:33:54 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/01/07 10:19:46 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/01/07 09:10:52 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/01/07 09:06:54 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2021/01/07 08:53:10 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/12/28 12:58:21 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/12/28 12:57:22 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/12/28 12:12:59 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/12/28 12:12:38 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/10/08 15:07:17 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/09/21 11:58:25 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/09/21 11:42:52 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/09/21 11:36:12 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/09/21 11:26:13 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/09/21 11:25:57 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/06/09 11:20:29 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/06/09 11:20:22 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/26 10:39:46 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/26 10:39:40 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/26 10:31:41 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/26 10:31:34 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/26 08:20:01 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/26 08:19:50 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/19 07:11:09 modyfikacja wartości
Joanna Kosowska 2020/05/19 07:11:03 modyfikacja wartości